"ผู้แทนการค้าไทย" ประชุมโครงการยางล้อ เดินหน้าแก้ไขปัญยางพารา

15 ธ.ค. 2566 | 05:21 น.

“นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย” นั่งหัวโต๊ะประชุมโครงการยางล้อ นำทีมเดินหน้าแก้ไขปัญยางพารา สร้างเสถียรภาพราคายางพาราภายในประเทศ เพิ่มมูลค่าผลผลิต  กำหนดเป้าหมายดูดซับยางพารา จำนวน 4 ล้านตัน หวังให้ชาวสวนยางได้ราคาสูงขึ้น

วันนี้ (15 ธันวาคม 2566) ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย เป็นประธานประชุมโครงการยางล้อ โดยมี นายเณริน จันทกร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

\"ผู้แทนการค้าไทย\" ประชุมโครงการยางล้อ เดินหน้าแก้ไขปัญยางพารา

ผู้แทนการค้า กล่าวว่า เพื่อเป็นการกลไกการบริหารจัดการยางพาราโดยใช้ระบบตลาดนำการผลิต (ผลิต แปรรูป และตลาด) ของการยางแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อสร้างเสถียรภาพราคายางพาราภายในประเทศ และเพิ่มมูลผลผลิต รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และสร้างรายได้ให้กับการยางแห่งประเทศไทย     (กยท.) ตามนโยบายของรัฐบาล และของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งส่งเสริมราคายางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ไม่ต้องโค่นยางพาราไปปลูกพืชอื่น โดยให้จับมือภาคเอกชนผลิตยางรถยนต์ที่มีคุณภาพใช้หน่วยงานของราชการ รวมถึงส่งออกขายทั่วโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางช่วยทำให้ยางพารามีราคาสูงขึ้น

\"ผู้แทนการค้าไทย\" ประชุมโครงการยางล้อ เดินหน้าแก้ไขปัญยางพารา

ผู้แทนการค้า กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบกำหนดเป้าหมายดูดซับปริมาณยางพาราภายในระบบตลาด ปี 2567 – 2570 อย่างน้อย 4 ล้านตัน ทั้งในส่วนของการผลิตยางรถยนต์ และการบริหารจัดการวัตถุดิบยาง โดยให้ กยท. ดำเนินการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน ด้านการจ้างผลิตยางล้อตามเป้าหมาย  

\"ผู้แทนการค้าไทย\" ประชุมโครงการยางล้อ เดินหน้าแก้ไขปัญยางพารา

ซึ่งในส่วนของภาครัฐ จำนวนยางที่ผลิตเพื่อให้รถราชการใช้จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ และได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี นอกจากนั้น ให้ดำเนินการผลิตยางเพื่อใช้ในรถยนต์ภาคการเกษตร รวมถึงรถยนต์ประเภทอื่นๆ สำหรับทั้งตลาดในประเทศและส่งออก

\"ผู้แทนการค้าไทย\" ประชุมโครงการยางล้อ เดินหน้าแก้ไขปัญยางพารา

“การดำเนินการดังข้างต้น จะช่วยรักษาเสถียรภาพราคายาง ลดการพึ่งพาตลาดโลก โดยเพิ่มการใช้ยางในประเทศ ทำให้ยางพาราของสถาบันเกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายที่ชัดเจน มียางล้อที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมเพื่อตอบสนองผู้มีรายได้น้อย สร้างมูลเพิ่มให้อุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทย”ผู้แทนการค้า ย้ำ

\"ผู้แทนการค้าไทย\" ประชุมโครงการยางล้อ เดินหน้าแก้ไขปัญยางพารา