ครม. เตรียมเคาะร่างกฎหมาย จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ

07 พ.ย. 2566 | 02:45 น.

กระทรวงการคลัง เสนอที่ประชุมครม. พิจารณาร่างกฎหมาย จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ หลังกรมบัญชีกลางพิจารณาจนได้ข้อสรุปแล้ว เริ่มงวดแรก 16 มกราคม 2567

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2566) แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ กระทรวงการคลัง จะมีการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่..) พ.ศ... หรือ การจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ ซึ่งที่ผ่านมาได้ข้อสรุปแล้ว 

สำหรับกรณีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ เป็นไปตามมติครม. ซึ่งเห็นชอบการปรับวิธีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ จากเดือนละ 1 รอบ เป็นเดือนละ 2 รอบ พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ศึกษาหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดในการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ เป็น 2 รอบ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ข้าราชการลูกจ้างประจำ

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง ได้แต่งตั้งคณะทำงานปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 2 รอบ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติครม. โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหักรายจ่ายและข้อมูลหักหนี้ของส่วนราชการ เพื่อหารือในส่วนของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหน่วยงาน การส่งข้อมูลหักรายจ่ายและข้อมูลหักหนี้ให้กับส่วนราชการ และการปรับระยะเวลาการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

ก่อนจะสรุปว่า การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำเป็น 2 รอบต่อเดือน จะเป็นทางเลือกตามความสมัครใจสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ โดยถ้าข้าราชการรายใดจะรับเงิน 2 รอบจะต้องกรอกแบบแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ ตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำเป็น 2 รอบต่อเดือน เป็นทางเลือกสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่รับเงินเดือนและค่าจ้างประจำผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-Payroll) เท่านั้น

ทั้งนี้ ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2566 ปัจจุบันมีข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบ e-Payroll 1,335,818 ราย เป็นข้าราชการ 1,291,212 ราย และลูกจ้างประจำ 44,608 ราย (ไม่รวมข้าราชการและลูกจ้างประจำของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ศาล องค์กรอัยการ องค์การมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

โดยกำหนดเริ่มจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 และจ่ายค่าจ้างประจำ 2 รอบ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป วันจ่ายเงินรอบแรกกำหนดโอนเงินวันที่ 16 ของทุกเดือน หากวันที่ 16 ตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนวันที่ 16 สำหรับวันจ่ายเงินรอบสองกำหนดโอนเงินในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนสามวันทำการ (กำหนดวันเดิม)