สินเชื่อเพื่อคุณออมสิน 30000 ธนาคารออมสินให้กู้ไม่ต้องมีหลักประกัน

05 ก.ย. 2566 | 00:21 น.

สินเชื่อเพื่อคุณออมสิน 30000 ธนาคารออมสินให้กู้แบบไม่ต้องมีหลักประกัน เปิดให้กู้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 อาชีพอิสระ และ รายได้ประจำ ตรวจสอบเงื่อนไขรายละเอียดทั้งหมดด่วนก่อนหมดสิทธิ์

สินเชื่อเพื่อคุณออมสิน 30000 ธนาคารออมสิน ยังปล่อยให้กู้อย่างต่อเนื่องถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 อาชีพอิสระ และ ผู้ที่มีรายได้ประจำสามารถยื่นกู้ได้โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

สินเชื่อเพื่อคุณออมสิน 30000

จุดเด่น

 • ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
 • วงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาทต่อราย
 • ระยะเวลากู้ สูงสุดไม่เกิน 2 ปี
 • ไม่ต้องมีหลักประกัน

จำนวนเงินให้กู้ :

 • สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อราย
 • อาชีพอิสระ ลูกค้าที่ธนาคารคัดเลือก ไม่เกิน 20,000 บาท
 • ผู้มีรายได้ประจำ ลูค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือกไม่เกิน 30,000 บาท ลูกค้าใหม่ไม่เกิน 20,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ :

 • สูงสุด 2 ปี (24 งวด)

คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้กู้ :

เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • ผู้มีอาชีพอิสระ เป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก
 • ผู้มีรายได้ประจำ อัตราเงินเดือน 8,000 บาทขึ้นไป เป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก หรือ ลูกค้าใหม่ อายุไม่เกิน 57 ปี 10 เดือน ณ วันลงทะเบียน

หลักประกัน :

 • ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

เอกสารประกอบการกู้ :

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • กรณี เป็นผู้มีรายได้ประจำ ใช้สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด), Statement (เดือนล่าสุด)
 • กรณี เป็นผู้มีอาชีพอิสระ ใช้ภาพถ่ายการประกอบอาชีพที่มีผู้ขอกู้ปรากฎในภาพถ่าย

สินเชื่อเพื่อคุณออมสิน 30000 ธนาคารออมสิน

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียม

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ
 •  อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3.00 ต่อปี ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

การชำระคืนเงินกู้

 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนโดยหักชำระผ่านบัญชีเงินฝาก

เงินงวดผ่อนชำระ วงเงินกู้ (บาท)

 • 8,000 บาท ผ่อนชำระ 24 งวด งวดละ 390 บาท
 • 10,000 บาท ผ่อนชำระ 24 งวด งวดละ 485 บาท
 • 15,000 บาท ผ่อนชำระ 24 งวด งวดละ 730 บาท
 • 20,000 บาท ผ่อนชำระ 24 งวด งวดละ 970 บาท
 • 25,000 บาท ผ่อนชำระ 24 งวด งวดละ 1,250 บาท
 • 30,000 บาท ผ่อนชำระ 24 งวด งวดละ 1,500 บาท

หมายเหตุ:

 • ตารางเงินงวดข้างต้นเป็นค่าประเมินการเบื้องต้นเท่านั้น
 • เพื่อประโยชน์สูงสุดกรุณาชำระรายงวดให้ตรงเวลาที่กำหนด หากชำระก่อนกำหนดอาจทำให้เกิดดอกเบี้ยจากวันที่ชำระก่อนกำหนด จนถึงวันที่ครบกำหนดชำระได้

ระยะเวลาให้บริการ

 • เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อด้วยตนเอง ผ่าน www.gsb.or.th และนำเอกสารประกอบการขอกู้ไปติดต่อสาขาที่ประสงค์ขอกู้ อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ก่อนหน้านี้ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยกาธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน มีวงเงินปล่อยสินเชื่อให้กับผู้มีอาชีพอิสระ และ ผู้มีรายได้ประจำโดยไม่ต้องมีคนค้ำประกันแต่อย่างใด.