svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

พาณิชย์เตรียมชงครม.ใหม่ พิจารณาให้สัตยาบันเอฟทีเอAANZ

28 สิงหาคม 2566

พาณิชย์ร่วมลงนาม“อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์” ลงนามอัปเกรดความตกลง AANZFTA คาดมีผลใช้บังคับ ปี 67  ด้านไทย เตรียมชงครม.ชุดใหม่ และรัฐสภา พิจารณาลงนามและให้สัตยาบันความตกลง

นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าไทยได้เข้าร่วมพิธีลงนามพิธีสารปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 55 ณ เมืองเซอมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ถือเป็นความสำเร็จของการเจรจาปรับปรุงหรืออัปเกรดความตกลง AANZFTA ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2553

นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้อาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ได้ตกลงเริ่มเจรจาอัปเกรดความตกลง AANZFTA เมื่อปี 2563 เพื่อปรับปรุงความตกลงให้ทันสมัยกับรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนไป

และได้สรุปผลการเจรจาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยใช้เวลาในการเจรจาเกือบ 3 ปี ซึ่งความตกลงฉบับปรับปรุงได้เพิ่มประเด็นการค้าใหม่ๆ อาทิ การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย และการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน

พาณิชย์เตรียมชงครม.ใหม่  พิจารณาให้สัตยาบันเอฟทีเอAANZ

รวมทั้งปรับข้อบทของความตกลงในเรื่องต่างๆ เช่น การค้าสินค้า กฎถิ่นกำเนิดสินค้า การแข่งขันทางการค้า และการเพิ่มภาคผนวกบริการด้านการศึกษาและบริการวิชาชีพ เป็นต้น ซึ่งความตกลง AANZFTA ครั้งนี้ จะช่วยขยายโอกาสทางการค้า การลงทุน และเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานการผลิตระหว่างกัน

พาณิชย์เตรียมชงครม.ใหม่  พิจารณาให้สัตยาบันเอฟทีเอAANZ

สำหรับความตกลง AANZFTA คาดว่าจะมีผลใช้บังคับในปี 2567 เมื่อสมาชิกทั้งหมดได้ลงนามและให้สัตยาบันครบถ้วน ในส่วนของไทยเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ ยังไม่ได้ร่วมลงนามในครั้งนี้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอนำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่พิจารณา โดยกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พิจารณาเรื่องการลงนามและการให้สัตยาบันความตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ ยังมีสมาชิกอาเซียนอีก 5 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ที่ยังดำเนินกระบวนการภายในไม่เสร็จสิ้น และจะลงนามพิธีสารภายหลังเช่นกัน

พาณิชย์เตรียมชงครม.ใหม่  พิจารณาให้สัตยาบันเอฟทีเอAANZ

ทั้งนี้ ในปี 2565 การค้าระหว่างไทยและออสเตรเลีย มีมูลค่า 18,315.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในช่วง 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค. 2566) มีมูลค่า 11,501 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปออสเตรเลีย มูลค่า 6,435.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากออสเตรเลีย มูลค่า 5,065.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และอัญมณีเครื่องประดับ ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ และสินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์

พาณิชย์เตรียมชงครม.ใหม่  พิจารณาให้สัตยาบันเอฟทีเอAANZ

สำหรับการค้าระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ ในปี 2565 มีมูลค่า 2,845.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในช่วง 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค. 2566) มีมูลค่า 1,353.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปนิวซีแลนด์ มูลค่า 814.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากนิวซีแลนด์ มูลค่า 539 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

พาณิชย์เตรียมชงครม.ใหม่  พิจารณาให้สัตยาบันเอฟทีเอAANZ

สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และหม้อแปลงไฟฟ้า และสินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ นมและผลิตภัณฑ์นม ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ และน้ำมันดิบ