สภากทม.เคาะแผนพัฒนาคลองบางเขน สางปัญหาระบบระบายน้ำ

12 ก.ค. 2566 | 08:08 น.

สภากทม.ไฟเขียวแผนพัฒนาคลองบางเขนนอกเขตพื้นที่ หลังลงพื้นที่ตรวจสอบพบสิ่งกีดขวาง สกัดระบบระบายน้ำ เตรียมขุดลอกคลอง ช่วยเหลือประชาชน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2566 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบดำเนินกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานครในการพัฒนาคลองบางเขน ช่วงจากคลองประปาถึงแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณพื้นที่รอยต่อกับจังหวัดนนทบุรี เบื้องต้นจะส่งให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการต่อไป

สภากทม.เคาะแผนพัฒนาคลองบางเขน สางปัญหาระบบระบายน้ำ

ที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายสำคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด และการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 เห็นชอบข้อเสนอการบริหารจัดการสิ่งรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ โดยให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ร่วมกันดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่บุกรุกลำน้ำสาธารณะ และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาจัดหาที่พักอาศัยถาวรให้กับผู้บุกรุก ซึ่งในระยะเร่งด่วนได้มีการกำหนดคลองสำคัญที่มีปัญหาการรุกล้ำจำนวน 9 คลอง ได้แก่ คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร คลองบางเขน คลองบางซื่อ คลองสามวา คลองลาดบัวขาว คลองพระโขนง คลองประเวศบุรีรมย์ และคลองพระยาราชมนตรี 
 

นายชัชชาติ กล่าวต่อว่า  กรุงเทพมหานครได้ตรวจสอบสภาพคลองบางเขน ซึ่งเป็น 1 ใน 9 คลองสายหลักดังกล่าว พบว่าปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินมากและมีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำหลายจุด ทำให้เป็นปัญหาอุปสรรคในการระบายน้ำ กรุงเทพมหานครได้วางแผนพัฒนาคลองบางเขน เพื่อแก้ไขปัญหาการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 

สภากทม.เคาะแผนพัฒนาคลองบางเขน สางปัญหาระบบระบายน้ำ

“กรุงเทพมหานครมีความจำเป็นต้องพัฒนาคลองบางเขน ช่วงจากคลองประปาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร โดยได้รับความยินยอมจากจังหวัดนนทบุรีและเทศบาลนครนนทบุรีเรียบร้อยแล้ว”   
 

ในปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาคลองบางเขน แต่เนื่องจากคลองบางเขนช่วงจากคลองประปาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่รอยต่อแนวเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี โดยแบ่งแนวเขตที่กึ่งกลางคลองบางเขน การพัฒนาคลองบางเขนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จำเป็นต้องพัฒนาคลองบางเขน ในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี บริเวณพื้นที่รอยต่อกับพื้นที่กรุงเทพมหานครไปในคราวเดียวกัน 

สำหรับปริมาณงานที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

1.ขุดลอกคลองบางเขน ช่วงจากคลองประปาถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ความยาวประมาณ 5,800 เมตร

2.ก่อสร้างพื้นดาดท้องคลองบางเขน บริเวณใต้สะพานถนนประชาชื่น และบริเวณคลองประปาความยาวรวมประมาณ 100 เมตร

3.ก่อสร้างเขื่อน (ชนิดดาดท้องคลอง) คลองบางเขน ช่วงจากคลองบางเขนใหม่ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ความยาวประมาณ 1,600 เมตร

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 93 กรุงเทพมหานครจะสามารถดำเนินกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานครได้ เมื่อการนั้นจำเป็นต้องกระทำและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือเป็นประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร และได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร รวมถึงได้รับการยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัด ราชการส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี