มหากาพย์ที่ดินเขากระโดง // ธุรกิจกัญชา ลูกผี ลูกคน | THANTALK ON TV

14 มิ.ย. 2566 | 04:00 น.

THANTALK ON TV | 14/06/66 : ชัด ตรงประเด็น เห็นโอกาส ชมสดตั้งแต่เวลา 11.10 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง FACEBOOK - YOUTUBE - TIKTOK [LIVE] : ฐานเศรษฐกิจ : THANSETTAKIJ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2566 ศาลปกครองกลาง ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 2494/2564 คดีหมายเลขแดงที่ 582/2566 ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. (ผู้ฟ้องคดี) กับกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) และอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดที่ 2) ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง (คดีที่ดินเขากระโดง)

โดยศาลฯพิพากษาให้อธิบดีกรมที่ดินแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อดำเนินการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ทับซ้อนที่ดินบริเวณพื้นที่ทางแยกเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเบื้องต้นพบว่ามีการหนังสือแสดงสิทธิฯ 772 ฉบับ แบ่งเป็นโฉนด 396 ฉบับ และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ 376 ฉบับ

 

ต่อมาวันที่ 1 พ.ค.2566 รฟท.ได้ยื่นอุทธรณ์คดีฯไปยังศาลปกครองสูงสุด ในประเด็นการชดใช้ค่าเสียหายในทางละเมิดหรือค่าขาดประโยชน์จากการใช้ที่ดินเขากระโดง เนื่องจาก รฟท.ไม่เห็นพ้องกับคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นที่วินิจฉัยว่า กรมที่ดินไม่ได้ละเมิด รฟท. จึงไม่ต้องชดใช้ค่าขาดประโยชน์ฯ 707 ล้านบาท และค่าเสียหายเดือนละ 59.9 ล้านบาท นั้น (อ่านประกอบ : ‘รฟท.’ยื่นอุทธรณ์คดี‘เขากระโดง’ปมเรียกค่าเสียหาย 707 ล้าน-รอ‘ศาลปค.’แจ้งท่าที‘กรมที่ดิน’)

ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่ดินเขากระโดงว่า กรมที่ดินและอธิบดีกรมที่ดิน ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องในคดีที่ดินเขากระโดง และศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้อธิบดีกรมที่ดินแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อดำเนินการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ทับซ้อนที่ดินบริเวณพื้นที่ทางแยกเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ นั้น ได้ตัดสินใจไม่ยื่นอุทธรณ์ในคดีนี้แล้ว

โดยเมื่อวันที่ 18 พ.ค.2566 ที่ผ่านมา กรมที่ดิน โดยนายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้แจ้งต่อศาลปกครองกลาง โดยมีเนื้อหาว่า รองอธิบดี ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ที่ 1195-1196/2566 ลงวันที่ 12 พ.ค.2566 เพื่อดำเนินการกับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ออกทับที่ดินของ รฟท. อันเป็นการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางแล้ว

ตามที่ศาลได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ให้อธิบดีกรมที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ทั้งนี้ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด ยกฟ้องกรมที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้ฟ้องคดีร่วมกับคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ทำการตรวจสอบแนวเขตที่ดินบริเวณเขากระโดง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อหาแนวเขตที่ดินที่เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้ฟ้องคดี ตามคำพิพากษาศาลฎีกาคดีหมายเลขแดงที่ 842-876/2560 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8027/2561 และคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 3 คดีหมายเลนแดงที่ 1112/2563 เพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนจัดทำรายงานการสอบสวนให้แล้วเสร็จตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดต่อไป นั้น

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ขอเรียนว่า รองอธิบดี ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ที่ 1195-1196/2566 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เพื่อดำเนินการกับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ออกทับที่ดินของของการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้ฟ้องคดี อันเป็นการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางดังกล่าว คำแถลงของนายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในคดีหมายเลขดำที่ 2494/2564 คดีหมายเลขแดงที่ 582/2566 ลงวันที่ 18 พ.ค.2566 ที่ยื่นต่อศาลปกครองกลาง ระบุ