svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

มีผลแล้ว ก่อสร้างในทะเล ทำเขื่อน กำแพงกันคลื่น ดักทราย ต้องขอ EIA

08 มิถุนายน 2566

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การก่อสร้าง-ขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล ทั้ง ทำเขื่อน ทำกำแพงกันคลื่น รอดักทราย ต้องทำรายงาน EIA ทุกโครงการ

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีสาระสำคัญคือกำหนดให้โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ทุกโครงการ ซึ่งขณะนี้ประกาศดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้แล้ว

สำหรับสาระสำคัญของเรื่องนี้ เป็นการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2566

ทั้งนี้ได้กำหนดให้ยกเลิกความในลำดับที่ 25 ของเอกสารท้ายประกาศ 4 ให้โครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ที่มีการก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล ประกอบด้วย การรอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่นรอบังคับกระแสน้ำ, แนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งทะเล และกำแพงติดแนวชายฝั่งทะเล ทุกขนาด ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อีกทั้งยังได้เพิ่มบทนิยามต่อจากบทนิยามคำว่า “การพัฒนาชุมชนและการจัดที่ดิน” ในข้อ 2 ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้

“กำแพงติดแนวชายฝั่งทะเล” หมายความว่า กำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด หรือเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ซึ่งผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนการกลั่นกรองโครงการ และได้รับความเห็นชอบ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”

“แนวชายฝั่งทะเล” หมายความว่า แนวที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ”

สำหรับประกาศนี้ไม่ให้ใช้บังคับกับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนการกลั่นกรองโครงการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อสำนักงบประมาณแล้วก่อนที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ