เปิด13สินค้าดาวรุ่งจากธุรกิจคนไทย100%

10 เม.ย. 2566 | 19:00 น.

สนค. เผยสินค้าไทยส่งออกโดยคนไทยขนเงินเข้าประเทศกว่า 7.3หมื่นดอลลาร์สหรัฐ แนะภาครัฐ เอกชน นำข้อมูลไปใช้กำหนดนโยบายส่งเสริมและผลักดันส่งออก  

ท่ามกลางวิกฤตมากมาย ตั้งแต่ความไม่สงบในยูเครนในช่วงต้นปี จนถึงปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจจากปัญหาเงินเฟ้อสูง และการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลกในช่วงกลางถึงท้ายปีสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้วิเคราะห์สินค้าดาวรุ่งของไทยในปี 2565 ที่เติบโตได้ดีต่อเนื่อง

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค. ได้ใช้ฐานข้อมูลที่สำนักงานฯ ได้พัฒนาขึ้น เพื่อศึกษาและจัดทำข้อมูลการส่งออกรายสินค้าที่ส่งออกโดยธุรกิจของคนไทยอย่างแท้จริง พบว่า ธุรกิจที่มีคนไทยเป็นเจ้าของ 100% สร้างมูลค่าส่งออกให้แก่ประเทศในปี 2565 เป็นจำนวน 73,603.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 25.6% ของมูลค่าส่งออกรวม มีผู้ส่งออกทั้งสิ้น 15,337 ราย

 

โดยเป็นผู้ส่งออกที่ดำเนินธุรกิจในภาคการผลิต จำนวน 5,342 ราย มีมูลค่าส่งออก 37,029.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และผู้ส่งออกที่ดำเนินธุรกิจในภาคบริการ จำนวน 9,994 ราย มีมูลค่าส่งออก 34,834.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และผู้ส่งออกที่ไม่สามารถระบุประเภทธุรกิจได้ จำนวน 1 ราย มีมูลค่าส่งออก 1,738.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

เปิด13สินค้าดาวรุ่งจากธุรกิจคนไทย100%

ทั้งนี้ธุรกิจของคนไทยในภาคการผลิตที่สร้างมูลค่าส่งออกมากเป็น 5 อันดับแรก คือ ธุรกิจผลิตโลหะมีค่า เช่น ทองคำ ธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น ธุรกิจผลิตสตาร์ชมันสำปะหลัง ธุรกิจผลิตยางแผ่นและยางแท่ง และธุรกิจผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตามลำดับ ขณะที่ธุรกิจของคนไทยในภาคบริการที่สร้างมูลค่าส่งออกมากเป็น 5 อันดับแรก คือ ธุรกิจขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ ธุรกิจขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว ธุรกิจกิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร) ธุรกิจขายส่งเชื้อเพลิงเหลว และธุรกิจขายส่งผักและผลไม้ 

เปิด13สินค้าดาวรุ่งจากธุรกิจคนไทย100%

นอกจากนี้ ฐานข้อมูลของ สนค. ยังพบสินค้าส่งออกดาวรุ่งประจำปี 2565 จำนวน 13 รายการที่มีอัตราขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องทุกเดือน แม้ว่าจะเกิดวิกฤตต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่ความไม่สงบในยูเครนในช่วงต้นปี จนถึงปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในช่วงกลางถึงท้ายปี ได้แก่ (1) โทรศัพท์และอุปกรณ์ (2) หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ (3) เครื่องประดับแท้ (4) ทองแดงและของทำด้วยทองแดงอื่น ๆ (5) เครื่องใช้สำหรับเดินทาง (6) สีทาและวาร์นิช และวัตถุตกแต่งสีอื่น ๆ (7) ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ทางเภสัชกรรม (8) ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถปิกอัพ รถบัส (9) เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้ (10) วิสกี้ (11) อัญมณีสังเคราะห์ (12) ถุงมือหนัง เครื่องแต่งกายและเข็มขัด และ (13) หัวน้ำหอมและน้ำหอม 

เปิด13สินค้าดาวรุ่งจากธุรกิจคนไทย100%

“การจัดทำข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปใช้กำหนดนโยบายส่งเสริมการค้าให้แก่ธุรกิจของคนไทยได้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อช่วยผลักดันให้การส่งออกของผู้ประกอบการสัญชาติไทยมีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา สนค. ได้จัดทำข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ใช้ประโยชน์ รวมถึงให้แก่ภาคเอกชนได้ทราบข้อมูลการส่งออกไทยในมิติใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของภาคเอกชนต่อไป”