svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

บ้านปู เน็กซ์ เจาะ 73 โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ติดโซลาร์เซลลดอุปสรรคการเรียน

10 มกราคม 2566

บ้านปู เน็กซ์ ขยายพื้นที่ช่วยเหลือ โครงการ “Light & Learn” ปีที่ 5 ติดตั้งโซลาร์เซล มอบแสงสว่างสร้างการเรียนรู้ให้เยาวชนในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน และกาญจนบุรี รวม 73 โรงเรียน

นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีความเชื่อว่า “พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”จึงได้นำความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานสะอาด ส่งมอบแสงสว่างให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ภายใต้ “โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้ Light & Learn” นำแสงสว่างจากระบบโซลาร์เซล เพิ่มโอกาสการเรียนรู้และสร้างประโยชน์ครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ การเรียนรู้ การสอน คุณภาพชีวิต จิตใจ และสิ่งแวดล้อมให้เด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนไฟฟ้า โดยตลอด 5 ปี ได้ติดตั้งระบบโซลาร์ให้แก่โรงเรียนในจังหวัด ตาก แม่ฮ่องสอน และกาญจนบุรี รวม 73 โรงเรียน กำลังผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 73,000 วัตต์ และสนับสนุนนักเรียนรวมแล้วกว่า 2,400 คน

นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด

พื้นที่ ล่าสุด ที่ทีมพนักงาน และ “ครูอาสาบนดอยสูง” ได้ติดตั้งระบบโซลาร์เซลและแบตเตอรี่ คือ โรงเรียน ศศช.บ้านโป๊ะพอคี จังหวัดตาก นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมสันทนาการ และการสอนเชิงสร้างสรรค์ให้กับเด็ก ๆ เรียนรู้คุณค่าของธรรมชาติ และพลังงานสะอาด

บ้านปู เน็กซ์ ยังมอบจานดาวเทียม และโทรทัศน์ สำหรับใช้เป็นสื่อในการเข้าถึงข้อมูลการศึกษาทางไกล มอบอุปกรณ์การเรียน และของใช้ที่จำเป็น โดยปี 2560 และ 2561 ติดตั้งระบบโซลาร์พร้อมแบตเตอรี่ให้แก่โรงเรียนในสังกัดศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง จังหวัดตากรวม 37 โรงเรียน ปี 2562 มอบให้แก่ 15 โรงเรียนในเขตพื้นที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2564 มอบให้แก่ 15 โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี 

บ้านปู เน็กซ์ เจาะ 73 โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ติดโซลาร์เซลลดอุปสรรคการเรียน

บ้านปู เน็กซ์ ยังมีแผนเดินหน้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้ Light & Learn ต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันยังมีโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลอีกจำนวนมากที่ขาดแคลนไฟฟ้า 

บ้านปู เน็กซ์ เจาะ 73 โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ติดโซลาร์เซลลดอุปสรรคการเรียน