svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"สิทธิประโยชน์ประกันสังคม ปี 2566" เพิ่มสิทธิอะไรบ้าง เช็คเลย

04 มกราคม 2566

"สิทธิประโยชน์ประกันสังคม 2566" เพิ่มสิทธิประโยชน์ เข้าถึงการผ่าตัดการรักษา 5 โรค ค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจในสถานประกอบการ

"สิทธิประโยชน์ประกันสังคม 2566" เพิ่มอะไรบ้าง ของขวัญปีใหม่ผู้ประกันตน 

 

"สิทธิประโยชน์ประกันสังคม ปี 2566" เพิ่มสิทธิอะไรบ้าง เช็คเลย

 

โครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ

 

ฟรี ค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือด และโรคหัวใจ ในสถานประกอบการนำร่อง ใน 7 จังหวัด สมุทรปราการ ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี ระยอง พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสาคร

 

  • เน้นการค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและหัวใจ

 

  • แบ่งกลุ่มตามความเสี่ยง เสี่ยงสูง ปานกลาง น้อย

 

  • โรงพยาบาลนัดหมายประเมินเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคล ระยะเวลา 6 เดือน ติดตามผล ระบบ Telemedicine และดำเนินการปรับพฤติกรรม

 

  • ตรวจประเมินคัดกรองความเสี่ยง (หลัง)

 

ผู้ประกันตนได้รับการประเมินสภาวะสุขภาพ โดยเฉพาะโอกาสการเสียชีวิตโรคหัวใจและหลอดเลือด และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เกิดเป็นต้นแบบด้านการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในสถานประกอบการ

"สิทธิประโยชน์ประกันสังคม ปี 2566" เพิ่มสิทธิอะไรบ้าง เช็คเลย

 

เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงการผ่าตัด เข้าถึงสิทธิการรักษา 5 โรค ตามโรงพยาบาลที่กำหนด เพื่อลดการรอคอยการผ่าตัดหรือทำหัตถการ โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ให้แก่สถานพยาบาลที่ดำเนินการผ่าตัดโดยตรงผู้ประกันตน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือทำหัตถการนำร่องในกลุ่ม 5 โรค ได้แก่

 

1.โรคมะเร็งเต้านม

 

2.ก้อนเนื้อที่มดลูก

 

3.โรคนิ่วในไต หรือถุงน้ำดี

 

4.โรคหลอดเลือดสมอง

 

5.โรคหัวใจและหลอดเลือด

 

สำนักงานประกันสังคมจะติดตามและประเมินผล เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดบริการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผู้ประกันตนต่อไป

"สิทธิประโยชน์ประกันสังคม ปี 2566" เพิ่มสิทธิอะไรบ้าง เช็คเลย

 

ส่งเสริมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประกับตน

 

สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) ให้วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 2 ล้านบาท” วงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงเหลือต้องไม่เกินวงเงิน 2 ล้านบาท โดยวงเงินการให้สินเชื่อจะเป็นไปตามการพิจารณาและ ดุลยพินิจของธนาคาร

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 

  • สถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 12 เดือน (ก่อนเดือนที่เข้าร่วมโครงการ)

 

ขั้นตอนการยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย

 

1. ผู้ประกันตนขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซด์www.sso.go.th โดยคลิก ที่เมนู เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน/สมัครสมาชิก และเลือก "หนังสือรับรองโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน"

 

2. ผู้ประกันตนยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมเอกสารเบื้องต้น

 

  • หนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตนออกโดยสำนักงานประกันสังคม
  • เอกสารขอสินเชื่อตามหลักเกณฑ์และระเบียบธนาคาร

 

3. การแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

 

  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แจ้งผลการพิจารณากับผู้ประกันตนโดยตรง

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 

ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค 2565 ถึง วันที่ 19 ธ.ค 2566 หรือจนครบวงเงินที่ได้อนุมัติโครงการ

 

ลดเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามค่าประสบการณ์ของนายจ้างเป็นอัตราเงินสมทบที่มีวัตถุประสงค์ให้นายจ้างจัดสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันให้แก่ลูกจ้างทำงาน โดยมีเงื่อนไขว่าถ้านายจ้างจ่ายเงินสมทบตามอัตราเงินสมทบหลักมา 4 ปีปฏิทินติดต่อกันแล้ว ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป จะได้รับการลดหรือเพิ่มอัตราเงินตามการประสบอันตรายที่เกิดขึ้น สถานประกอบการใดที่มีการจ่ายเงินทดแทนต่ำหรือไม่มีเลยจะได้รับการลดอัตราเงินสมทบสูงสุด หากสถานประกอบการรายใดที่มีการจ่ายเงินทดแทนสูง ก็อาจต้องปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบตามค่าของอัตราส่วนการสูญเสีย

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน - Social Security Office