svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สรรพสามิตคว้ารางวัลองค์กรไอทีในระดับนานาชาติ

03 มกราคม 2566

กรมสรรพสามิตคว้ารางวัลองค์กรไอทีในระดับนานาชาติ ASOCIO Award สาขา Digital Government Awards สะท้อนผลงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดีเด่น

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลด้านไอทีระดับภูมิภาค หรือ ASOCIO Awards สาขา Digital Government Awards ประจำปี 2565 จากสมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย ที่มอบให้กับองค์กรของประเทศสมาชิกจาก 24 ประเทศ

สรรพสามิตคว้ารางวัลองค์กรไอทีในระดับนานาชาติ

สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความเป็นองค์กรผู้นำในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ที่นำไปสู่การให้บริการกับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย

ทั้งนี้จากแนวโน้มการเติบโตและการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ รวมถึงบริบทการดำเนินงานและการอำนวยความสะดวกของหน่วยงานรัฐต่อประชาชน และธุรกิจ กรมสรรพสามิตได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กรให้เป็นไปอย่างราบรื่น

 

“กรมสรรพสามิตในฐานะที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานด้านภาษีหลักในประเทศ จึงปรับกรอบความคิด (mindset) เพื่อให้เข้าใจบทบาทของกรมสรรพสามิตให้ชัดเจน ภายใต้นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้น ESG สร้างมาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน จึงมาพัฒนากรมในองค์รวมทั้งระบบและคนควบคู่ไปด้วยกัน”ดร.เอกนิติกล่าว

ด้วยกลยุทธ์ EASE Excise คือ การมุ่งเน้นการเก็บภาษีเพื่อสนับสนุน ESG คือ การดูแลสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการนำนวัตกรรม (innovation) และเทคโนโลยีมาเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ด้วยการ digitalize ตามหลัก Agile ซึ่งเป็นปรับวิธีการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 

Standard นำดิจิทัลมาใช้เพื่อปรับมาตรฐาน สู่ End to end service เป็นการยึดผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลางและการนำระบบ E-excise และระบบ single sign on ให้สามารถทำทุกอย่างได้ที่จุดเดียว ทำให้ลดกระบวนการลงพร้อมอำนวยความสะดวกผู้จ่ายภาษี

สรรพสามิตคว้ารางวัลองค์กรไอทีในระดับนานาชาติ

เช่น การลดระยะเวลาการติดต่อราชการ การยื่นแบบรายการภาษี การชำระภาษี กระบวนการคืนภาษี มาตรการชดเชยภาษี EV ผ่านระบบออนไลน์ เกิดการต่อเนื่องในการทำธุรกิจอย่างไม่มีสะดุด นำมาซึ่งการได้รับรางวัลที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ซึ่งรางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กรมสรรพสามิตพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง

 

“การได้รางวัลนี้ แสดงให้เห็นว่ากรมสรรพสามิตได้มีการยกระดับการทำงานจนเป็นที่ยอมรับ กรมฯ ตระหนักดีว่าการมุ่งสร้างองค์กรและสังคมที่ยั่งยืนต้องมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เราจึงมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ โดยไม่เพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจัดเก็บแต่ยังมุ่งหวังที่จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับทั้งผู้ประกอบการในด้านความสะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐาน”ดร.เอกนิติกล่าว

 

อีกทั้งบุคลากรของกรมสรรพสามิตยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ภารกิจของกรมสรรพสามิตประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อความยั่งยืนของประชาชน และประเทศชาติ โดยในปีต่อจากนี้ กรมก็จะยังคงมุ่งพัฒนา คิดค้นในการปรับใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีความทันสมัย เพื่อการเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรและหน่วยงานรัฐที่มีความทันสมัย ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับระดับสากล