แอปฯเป๋าตัง กระเป๋าสุขภาพ กรมบัญชีกลาง พัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงแล้ว

20 ธ.ค. 2565 | 03:16 น.

แอปฯเป๋าตัง “กระเป๋าสุขภาพ” กรมบัญชีกลาง พัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก นำร่อง 6 โรงพยาบาล เริ่ม 7 ธันวาคมนี้

วันนี้ 20 ธันวาคม 2565 แอปฯเป๋าตัง ซึ่งเป็นแอพพลิคชั่นที่ธนาคารกรุงไทย ได้พัฒนาใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่ง นอกเหนือ แอปฯเป๋าตังใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งแล้ว  ยังสามารถนำไปใช้จ่ยในกระเป๋าสุขภาพ ได้อีกด้วย ล่าสุด กรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาแอปฯเป๋าตัง เพื่อใช้จ่ายในสถานพยบาลอีกด้วย

 

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานพยาบาลของทางราชการหลายแห่งได้พัฒนาระบบบริการของสถานพยาบาลโดยนำแอปพลิเคชัน (Application) มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ เพิ่มมากขึ้น กรมบัญชีกลางเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการให้บริการของระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอก จึงได้พัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงให้สามารถทำธุรกรรมเบิกจ่ายตรงผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ลดการรอคิวในการทำธุรกรรม ณ จุดชำระเงินของสถานพยาบาล โดยจะดำเนินการเป็นโครงการนำร่องกับสถานพยาบาลของทางราชการ จำนวน 21 แห่ง ซึ่งขณะนี้มีสถานพยาบาลที่พร้อมให้บริการ จำนวน 6 แห่ง คือ 

  • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  •  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
  • โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  •  โรงพยาบาลสระบุรี
  • โดยกรมบัญชีกลางจะเร่งขยายผลให้ครอบคลุมสถานพยาบาลทั่วประเทศต่อไป

“กรมบัญชีกลางยกระดับการให้บริการด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลโดยนำเทคโนโลยี Mobile Application มาเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวในการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล โดยได้ดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ผ่านกระเป๋าสุขภาพ ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางกับธนาคารกรุงไทย นอกจากนี้กรมบัญชีกลางยังมีแผนที่จะพัฒนาต่อยอดการดำเนินการ โดยขยายขอบเขตการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านแอปพลิเคชัน ให้ครอบคลุมไปถึงการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทางไกล หรือ Telemedicine รองรับกับแนวโน้มการให้บริการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไป ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อมุ่งสู่องค์กรดิจิทัลและการให้บริการที่เป็นเลิศและยกระดับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้มีความทันสมัยและมีการกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานพยาบาลที่มีความพร้อมในทางระบบสารสนเทศ หากประสงค์จะเข้าเป็นสถานพยาบาลนำร่องเพิ่มเติม จะต้องดำเนินการขออนุญาตกับกรมบัญชีกลางเป็นรายกรณีก่อนเริ่มดำเนินการ โดยผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลนำร่องและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ รักษาพยาบาล/ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ทั้งนี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชันสำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล (Onsite) เพื่อให้ผู้มีสิทธิและสถานพยาบาลถือปฏิบัติ