บพท.  สถาปนา ‘ภาคีเครือข่าย เมืองอัจฉริยะประเทศไทย’ ผลักดัน เมืองน่าอยู่ฯ

12 ธ.ค. 2565 | 04:49 น.

บพท. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่จากนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมสนับสนุนข้อมูลในพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ

“ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา” ผู้อำนวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กล่าวว่า บพท. ในฐานะผู้สนับสนุนกระบวนการด้านวิชาการ เพื่อการขับเคลื่อนแผนงานวิจัยด้านการพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และเมืองอัจฉริยะ (Livable & Smart City) ได้ประสานความร่วมมือ พร้อมจัดตั้ง 

 

“ภาคีเครือข่ายเมืองอัจฉริยะประเทศไทย” เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และเมืองอัจฉริยะ (Livable & Smart City) บนฐานงานวิจัยและนวัตกรรม สำหรับใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ และเมืองอัจฉริยะที่สอดคล้องกับบริบทประเทศไทย ยกระดับเศรษฐกิจและลดควาเหลื่อมลํ้าของประเทศ

นอกจากนี้ ในการจัดงาน “Thailand Smart City Expo 2022” ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-2 ธ.ค. 2565 บพท. ยังได้นำเสนอชุดข้อมูลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่ฯ โดยชุดเครื่องมือในการบริหารจัดการเมืองทั้งระบบ ได้แก่ นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิจัยด้านการพัฒนาเมืองและท้องถิ่นเพื่อให้งานในโครงการต่างๆ บรรลุเป้าหมายสนับสนุนการพัฒนาระบบพื้นที่กลางในการเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ และเรียนรู้กระบวนการวิจัยด้านการพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่ฯ

 

ด้วยเป้าหมายการยกระดับเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสถาบันวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคชุมชน ภาคเอกชน และกลไกภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านการพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่ฯ 

สำหรับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA) ธนาคารโลก (World bank)  และระดับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยในพื้นที่ อาทิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตลอดจนภาคีเครือข่ายภาคเอกชน อาทิ บริษัทพัฒนาเมือง บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด  รวมทั้งภาคีเครือข่ายท้องถิ่น อาทิ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 


หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3,842 วันที่ 8 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565