สานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 1๐,๐๐๐ ตำแหน่ง

21 มิถุนายน 2559
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานแถลงข่าว “สานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 1๐,๐๐๐ ตำแหน่ง” โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ว่า กระทรวงแรงงาน มีบทบาทในการสร้างงาน ส่งเสริมการจ้างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่มีคุณค่า โดยมีกรมการจัดหางานดูแลเรื่องการจ้างงาน การจ้างงานคนพิการ ซึ่งพร้อมอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจในการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงาน ตามมาตรา ๓๓ ซึ่งสถานประกอบการสามารถจ้างงานคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้นๆ หรือจะจ้างงานให้คนพิการทำงานในชุมชนตามภารกิจของสถานประกอบการ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามนโยบายของสถานประกอบการก็ได้ ถือเป็นการจ้างงานที่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน และมาตรา ๓๕ สถานประกอบการรวมถึงหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจสามารถส่งเสริมให้คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการได้รับสัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จ้างเหมาบริการหรือจำหน่ายสินค้า ฝึกงานปรับสภาพแวดล้อมหรืออุปกรณ์เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ จัดบริการล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใด นอกจากนี้มีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่พร้อมจะสนับสนุนเรื่องการฝึกอบรมทักษะฝีมือคนพิการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดูแลเรื่องการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย และมีสำนักงานประกันสังคมอำนวยความสะดวกเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มีการสำรวจตำแหน่งงานว่างในภาคเอกชนที่พร้อมจ้างงานคนพิการพบว่ามีอยู่ ๒๐,๐๐๐ ตำแหน่ง ที่พร้อมจะให้มีการจ้างงาน โดยไม่รวมกับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีอยู่อีก ๑6,๐๐๐ ตำแหน่ง ขณะเดียวกันได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ส่งคนพิการเข้าทำงานกับหน่วยงานและชุมชน ซึ่งในส่วนของตำแหน่งงานไม่น่าจะมีปัญหา อยู่ตรงที่การร่วมแรงร่วมใจของภาคีต่างๆ ในการเตรียมคนพิการเข้าสู่การจ้างงาน รวมถึงความร่วมมือจากภาคเอกชนให้มีการจ้างงานมากกว่าการจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งในเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกันมาระยะหนึ่งแล้ว จึงนับว่ามีความพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไป โดยตั้งเป้าจ้างงานคนพิการ 1๐,๐๐๐ ตำแหน่ง ภายในปี 2559-2560

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีหน้าที่ในการประสานนโยบายร่วมกับทุกกระทรวง ทบวง กรม เพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษา มีงานทำ ดำรงชีวิตอิสระ หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้จะเน้นเรื่องการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนั้น ยังมีศูนย์ฟื้นฟูอาชีพและศูนย์พัฒนาอาชีพสำหรับคนพิการทั่วประเทศที่จะช่วยฝึกอาชีพและเตรียมความพร้อมให้คนพิการ ก่อนที่จะประกอบอาชีพหรือเข้าทำงานในสถานประกอบการหน่วยงานของรัฐ หรือการทำงานในชุมชน เพื่อปฏิบัติภารกิจอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ จะเร่งรัดการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการรับคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้คนพิการได้เข้ารับการทำงานไม่น้อยกว่า 1๐,๐๐๐ ตำแหน่ง

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสดีที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการผลักดันการจ้างงานคนพิการ ทำให้คนพิการมีงานทำ อันเป็นปัจจัยพื้นฐานให้คนพิการมีรายได้ มีศักดิ์ศรี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่ง สสส.พร้อมร่วมสนับสนุนและบูรณาการงานด้านคนพิการในมิติอื่นๆ ที่ดำเนินการอยู่เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุผลต่อไป