แรงงานไทยแห่ไปนอกกว่า 6 หมื่นคน "ไต้หวัน" มากสุด

25 พ.ค. 2567 | 06:17 น.

กระทรวงแรงงาน ส่งคนไทยไปทำงานต่างประเทศแล้ว กว่า 60,000 คน จากเป้าหมาย 100,000 คน พบ 5 อันดับแรกที่ไปมากสุด ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น สปป.ลาว สหรัฐฯ ตามลำดับ


นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลสำเร็จความคืบหน้าการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ล่าสุดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศแล้ว จำนวน 60,769 คน หรือร้อยละ 60.7 ใน 139 ประเทศ

โดย  5 อันดับแรกที่มีการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานมากที่สุด ได้แก่ ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสหรัฐอเมริกาตามลำดับ 

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะต้องผ่านการอบรมคนหางาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แรงงานไทยได้มีความรู้เข้าใจขั้นตอนการไปทำงานในต่างประเทศและปฏิบัติได้ถูกต้อง ทราบเงื่อนไขตามสัญญาจ้างงาน สภาพการจ้าง และขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี มีความพร้อมในการทำงานและเกิดความมั่นใจ

รวมทั้งรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือ ทราบสิทธิประโยชน์ และการคุ้มครองคนหางานตามกฎหมาย รวมทั้งแนะนำการสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ เพื่อรับความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ที่กฎหมายกำหนด

หากเกิดเหตุไม่คาดคิด หรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในขณะเป็นสมาชิกกองทุนฯ เช่น กรณีถูกทอดทิ้งในต่างประเทศ กรณีประสบอันตราย ก่อนไปทำงานหรือขณะทำงานในต่างประเทศ กรณีถูกเลิกจ้างจากสาเหตุประสบอันตราย กรณีประสบอันตรายจนพิการ กรณีถูกส่งกลับเนื่องจากเป็นโรคต้องห้าม และกรณีประสบปัญหาจากภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาด

ทั้งนี้  แรงงานไทยที่เตรียมตัวเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้เดินทางมาเข้ารับการอบรมก่อนเดินทาง จำนวน 126 คน ในจำนวนนี้จะเดินทางไปทำงานในไต้หวัน 119 คน ในตำแหน่ง พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และคนงานก่อสร้าง อัตราเงินเดือน 31,041 บาท และญี่ปุ่น 7 คน ในตำแหน่งพนักงานการเกษตร และพนักงานซักรีด อัตราเงินเดือน 44,146 - 45,191 บาท ซึ่งทั้งหมดจะเดินทางด้วยวิธีบริษัทจัดหางานจัดส่ง 

สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศ สามารถติดตามข่าวสารการประกาศรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694