จดทะเบียนใหม่ ไตรมาสแรก พุ่ง 2.5 หมื่นราย เม็ดเงินลงทุน 6.8 หมื่นล้าน

03 เม.ย. 2567 | 05:47 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผย ปี 2567 เศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณโตต่อเนื่อง ภาคเอกชนเข้าลงทุนในธุรกิจคึกคัก ฉายภาพผ่านการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลไตรมาสแรกทะลุ 2.5 หมื่นราย ทุนจดทะเบียน 6.8 หมื่นล้านบาท ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป อสังหาริมทรัพย์ ภัตตาคาร/ร้านอาหาร ยืนท็อป 3

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ไตรมาสแรกของปี 2567 (มกราคม - มีนาคม) เศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ไตรมาสแรกของปี 2567 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 25,003 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 67,940.55 ล้านบาท โดยธุรกิจที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

  1.  ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 1,957 ราย ทุน 4,193.26 ล้านบาท
  2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1,907 ราย ทุน 8,093.65 ล้านบาท
  3. ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร 1,093 ราย ทุน 2,302.26 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจดทะเบียนจัดตั้งรวมกันของ 3 ธุรกิจในไตรมาส 1/2567 มี จำนวน 4,957 ราย คิดเป็น 19.83% ของจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งทั้งหมดในไตรมาส 1/2567 และมีทุนจดทะเบียน 14,589.17ล้านบาท คิดเป็น 21.47% ของจำนวนทุนจดทะเบียนทั้งหมดในไตรมาส 1/2567

ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบรายไตรมาสแรกปี 2567  พบว่า การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจรวมลดลง 1,179 ราย หรือ 4.50% และทุนจดทะเบียนลดลง 271,645.88 ล้านบาท หรือ 79.99% อย่างไรก็ดี จำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในไตรมาส 1/2567 ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557 - 2566) โดยเป็นรองเพียงยอดจดทะเบียนในไตรมาส 1/2566 เท่านั้น (ไตรมาส 1/2566 จดทะเบียน 26,182 ราย)

ข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจสะสมแบ่งตามภาคธุรกิจ ไตรมาส 1/2567 เป็นธุรกิจ ภาคบริการ 14,257 ราย ภาคขายส่ง/ขายปลีก 8,288 ราย ภาคการผลิต 2,458 ราย ของการจดทะเบียนรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ภาคบริการ ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 1,957 ราย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1,907 ราย และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร 1,093 ราย
  • ภาคการผลิต ได้แก่ ธุรกิจปลูกพืชอื่น ๆ ประเภทเครื่องเทศเครื่องหอมยารักษาโรค 135 ราย ธุรกิจผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ 115 ราย และ ธุรกิจการติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ 78 ราย
  • ภาคขายส่ง/ขายปลีก ได้แก่ ธุรกิจขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 643 ราย ธุรกิจขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ในร้านค้าทั่วไป 465 ราย และ ธุรกิจขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ 347 ราย

สำหรับสถิติของเดือนมีนาคม 2567 มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ จำนวน 7,733 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 22,146.14 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2566 มีอัตราการจัดตั้งลดลง 1,446 ราย หรือ ลดลง 15.75% และทุนจดทะเบียนลดลง 277,462.39 ล้านบาท หรือ ลดลง 92.61% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2566 จดทะเบียนจัดตั้ง 9,179 ราย ทุนจดทะเบียน 299,608.53 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อจำแนกข้อมูลตามพื้นที่จัดตั้ง พบว่า ไตรมาส 1/2567 มีการกระจายตัวของการเติบโตธุรกิจอยู่ทุกพื้นที่ โดยมีการจัดตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 7,296 ราย คิดเป็น 29.18% และจัดตั้งในพื้นที่ภูมิภาค จำนวน 17,707 ราย คิดเป็น 70.82% ของการจัดตั้งธุรกิจรวมทั้งประเทศ โดยจังหวัดในส่วนภูมิภาคที่มีการจัดตั้งธุรกิจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

  • ชลบุรี 2,211 ราย ทุน 9,874.49 ล้านบาท
  • นนทบุรี 1,420 ราย ทุน 2,918.91 ล้านบาท
  • สมุทรปราการ 1,340 ราย ทุน 3,573.47 ล้านบาท

จดทะเบียนเลิกประกอบธุรกิจ

ขณะเดียวกันไตรมาส 1/2567 ธุรกิจเลิกประกอบธุรกิจ จำนวน 2,809 ราย ทุนจดทะเบียนเลิก 11,943.57 ล้านบาท มีการเลิกประกอบธุรกิจลดลง 459 ราย หรือลดลง 14.05% และทุนจดทะเบียนเลิกลดลง 17,949.05 ล้านบาท หรือลดลง 60.05% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2566 ธุรกิจเลิกประกอบธุรกิจ จำนวน 3,268 ราย ทุนจดทะเบียนเลิก 29,892.62 ล้านบาท

ธุรกิจที่มีการจดทะเบียนเลิกสะสมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 296 ราย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 154 ราย และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร 107 ราย

สำหรับสถิติของเดือนมีนาคม 2567 มีธุรกิจจดทะเบียนเลิกประกอบธุรกิจจำนวน 911 ราย ทุนจดทะเบียน 5,582.28 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2566 มีจำนวนการจดทะเบียนเลิกลดลง 191 ราย หรือลดลง 17.33% และมีมูลค่าทุนจดทะเบียนลดลง 17,102.68 ล้านบาท หรือลดลง 75.39% (มีนาคม 2566 จดทะเบียนเลิกประกอบธุรกิจ 1,102 ราย ทุน 22,684.96 ล้านบาท)

ธุรกิจที่มีการจดทะเบียนเลิกสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 104 ราย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 54 ราย และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร 36 ราย

ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คาดว่า การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลครึ่งปีแรก 2567 มีแนวโน้มทิศทางบวก โดยคาดการณ์จำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในครึ่งปีแรกของปี 2567 อยู่ที่ 46,000 - 50,000 ราย