เทียบชัดๆ ภาษีสุราใหม่-เก่า ภาษีสุราพื้นบ้าน

03 ม.ค. 2567 | 09:19 น.

เทียบชัดๆ อัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา หรือภาษีสุรา อัตราใหม่ และอัตราเก่า หลัง ครม. เคาะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ยกระดับสุราพื้นบ้าน สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

หนึ่งในมาตรการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และการใช้จ่าย ไปควบคู่กับการยกระดับสุราพื้นบ้าน สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร นั่นก็คือมาตรการด้านภาษีที่เกี่ยวกับสุรา ซึ่งมีทั้งการปรับลดอัตราภาษีลง และการงดเว้นการจัดเก็บภาษี ซึ่งอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนี้

ภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุราชุมชน ใหม่

หมวดสุราพื้นบ้าน

สุราแช่พื้นบ้าน และมีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรี เช่น อุ กระแช่ สาโท

 • อัตราภาษีเดิม คิดตามมูลค่าที่ร้อยละ 10 และอัตราภาษีตามปริมาณ 150 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์(100 ดีกรี)
 • อัตราภาษีใหม่ คิดตามมูลค่าที่ร้อยละ 0 และอัตราภาษีตามปริมาณ 150 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์(100 ดีกรี)

สุราแช่ที่มีสุรากลั่นผสม และมีแอลกอฮอล์เกิน 7 ดีกรี

 • อัตราภาษีเดิม คิดตามมูลค่าที่ร้อยละ 10 และอัตราภาษีตามปริมาณ 150 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์(100 ดีกรี)
 • อัตราภาษีใหม่ คิดตามมูลค่าที่ร้อยละ 10 และอัตราภาษีตามปริมาณ 255 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์(100 ดีกรี)

สุราแช่ชนิดอื่นๆ

 • อัตราภาษีเดิม คิดตามมูลค่าที่ร้อยละ 10 และอัตราภาษีตามปริมาณ 150 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์(100 ดีกรี)
 • อัตราภาษีใหม่ คิดตามมูลค่าที่ร้อยละ 10 และอัตราภาษีตามปริมาณ 150 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์(100 ดีกรี)

เทียบ อัตราภาษีสรรพสามิตสุรา

หมวดไวน์ และฟรุ๊ตไวน์

ไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น (Wine) ราคาเกิน 1,000 บาท

 • อัตราภาษีเดิม คิดตามมูลค่าที่ร้อยละ 10 และอัตราภาษีตามปริมาณ 1,500 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์(100 ดีกรี)
 • อัตราภาษีใหม่ คิดตามมูลค่าที่ร้อยละ 5 และอัตราภาษีตามปริมาณ 1,000 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์(100 ดีกรี)

ไวน์ และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น (Wine) ราคาไม่เกิน 1,000 บาท

 • อัตราภาษีเดิม คิดตามมูลค่าที่ร้อยละ 0 และอัตราภาษีตามปริมาณ 1,500 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์(100 ดีกรี)
 • อัตราภาษีใหม่ คิดตามมูลค่าที่ร้อยละ 5 และอัตราภาษีตามปริมาณ 1,000 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์(100 ดีกรี)

ฟรุ๊ตไวน์ หรือ สุราแช่ผลไม้ ที่มีส่วนผสมขององุ่น หรือไวน์องุ่น ราคาเกิน 1,000 บาท

 • อัตราภาษีเดิม คิดตามมูลค่าที่ร้อยละ 10 และอัตราภาษีตามปริมาณ 900 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์(100 ดีกรี)
 • อัตราภาษีใหม่ คิดตามมูลค่าที่ร้อยละ 0 และอัตราภาษีตามปริมาณ 900 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์(100 ดีกรี)

ฟรุ๊ตไวน์ หรือ สุราแช่ผลไม้ ที่มีส่วนผสมขององุ่น หรือไวน์องุ่น ราคาไม่เกิน 1,000 บาท

 • อัตราภาษีเดิม คิดตามมูลค่าที่ร้อยละ 0 และอัตราภาษีตามปริมาณ 900 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์(100 ดีกรี)
 • อัตราภาษีใหม่ คิดตามมูลค่าที่ร้อยละ 0 และอัตราภาษีตามปริมาณ 900 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์(100 ดีกรี)

ทั้งนี้ สินค้าสุรามีการคิดภาษี 2 วิธีคือ คิดอัตราภาษีตามมูลค่า และคิดอัตราภาษีตามปริมาณ โดยอัตราภาษีที่ต้องชำระให้เสียภาษีทั้งอัตราภาษีตามมูลค่า และอัตราภาษีตามปริมาณรวมกัน โดยใช้ราคาขายปลีกแนะนำ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการคำนวณภาษี แทนราคาต้นทุนการผลิต ไม่รวมค่าแสตมป์สุราสำหรับการคำนวณภาษีสรรพสามิต