คลิป ปฏิบัติการ "ยึดเนื้อหมูเถื่อน" ล็อตใหญ่ 161 ตู้คอนเทนเนอร์

05 ก.ค. 2566 | 09:50 น.

เผยคลิป DSI เปิดปฏิบัติการจับมือศุลกากร กรมปศุสัตว์ ยึดเนื้อหมูเถื่อน นำเข้าจากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 161 ตู้คอนเทนเนอร์ คาท่าเรือแหลมฉบัง มึน ส่งมาถึงเกิน 30 วัน แต่ไม่มีใครมาแสดงตัวรับสินค้า เตรียมล่าตัวหาคนผิด

หลายหน่วยงานผนึกกำลัง ทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) กรมศุลกากร กรมปศุสัตว์ สภาเกษตรแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เปิดปฏิบัติการที่ท่าเทียบเรือ D1 ท่าเรือแหลมฉบัง ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

เข้าตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์บรรจุเนื้อหมูแช่แข็ง 161 ตู้ ซึ่งสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังได้ตรวจยึดไว้ก่อนหน้านี้ หลังตรวจสอบพบมีการนำเข้าเนื้อหมูแช่แข็ง ที่นำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์

คลิป ปฏิบัติการ "ยึดเนื้อหมูเถื่อน" ล็อตใหญ่ 161 ตู้คอนเทนเนอร์

พันตำรวจตรี สุริยา อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ได้ทำการสำรวจของค้างบัญชีเรืออยู่ในอารักขาของศุลกากรเกินกำหนดเวลา 30 วัน

 

จึงได้ออกเอกสารบัญชีของค้างบัญชีเรือ (LIST A) โดยไม่มีใบขนสินค้าอันได้รับรองและไม่ได้เสียอากรหรือวางเงินประกันค่าอากรหรือวางเงินประกันค่าอากรที่พึงเรียกเก็บแก่ของนั้น และได้แจ้งไปยังตัวแทนเรือและผู้รับตราส่งตามที่ระบุไว้ในบัญชีเรือ เพื่อให้มีการชำระอากรหรือวางประกันค่าอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 

คลิป ปฏิบัติการ "ยึดเนื้อหมูเถื่อน" ล็อตใหญ่ 161 ตู้คอนเทนเนอร์

แต่เมื่อครบระยะเวลา ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดมาแสดงความเป็นเจ้าของ จึงทำการเปิดสำรวจ และพบสินค้าประเภทสุกรแช่แข็ง ซึ่งเป็นของควบคุมการนำเข้าตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

 

โดยสินค้าดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาต จากกรมปศุสัตว์ จึงเป็นการนำเข้าโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อันเป็นความผิดฐานหลีกเลี่ยงข้อจำกัดและเป็นของอันพึงต้องริบตามกฎหมายศุลกากร 

 

ผลการประเมินราคาสินค้าทั้งหมดมีมูลค่าราคารวมค่าภาษีอากร รวมเป็นเงิน 460,105,947.38 บาท โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะได้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษต่อไป

 

นายวาริส วิสารทานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร ได้ตรวจยึดซากสุกรแช่แข็งตกค้าง ที่ท่าเรือแหลมฉบัง 161 ตู้

 

จากการตรวจสอบ พบซากสัตว์ที่ยึดได้ทั้งหมด มีแหล่งกําเนิดจากต่างประเทศและไม่มีแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ประกอบกับ ไม่มีเอกสารรับรองการฆ่าสัตว์หรือสุขศาสตร์ของสัตวแพทย์ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดหรือ พาหะของ โรคระบาดสัตว์ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศได้ 

 

นายวาริส กล่าวอีกว่า ต่อมากรมศุลกากรได้มีหนังสือถึงกองบัญชาการ ตํารวจสอบสวนกลางเพื่อให้ดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งในฐานะ นิติบุคคลและในฐานะส่วนตัว ในความผิดฐานนําเข้าซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต

 

ซึ่งต่อมา กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ ที่ 59/2566 กรณี ขบวนการนําเข้าสินค้าประเภท ซากสัตว์ (สุกร) เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

 

ทั้งนี้ กรมศุลกากรได้มีหนังสือส่งมอบตู้สินค้าประเภทสุกรแช่แข็งตกค้างให้แก่ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี กรมปศุสัตว์ เพื่อทําลายซึ่งภายหลังจากการตรวจสอบตู้สินค้าดังกล่าวเสร็จสิ้นด่านกักกันสัตว์ ชลบุรี กรมปศุสัตว์จะนําไปทําลาย ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ประกอบระเบียบ กรมปศุสัตว์ว่าด้วยการทําลายหรือจัดการ โดยวิธีอื่นซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้าหรือนําผ่าน ราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 ต่อไป

 

เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ถูกต้อง โปร่งใส สอดคล้องกับพันธกิจของกรมศุลกากรด้านการปกป้องสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจของ ประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน