svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ครม.โค้งสุดท้ายถกร่างกฎหมาย "หุ้น-คริปโต" รวดเดียว 4 ฉบับ

13 กุมภาพันธ์ 2566

เปิดวาระการประชุมครม. วันนี้ พาณิชย์ชง FTA ไทย-อียู ด้านคลังเสนอกฎหมายเกี่ยวกับ "หุ้น-คริปโต" ทั้งหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สินทรัพย์ดิจิทัล 4 ฉบับ

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมเตรียมพิจารณาวาระต่าง ๆ หลายเรื่อง โดยก่อนการประชุม นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาสาสมัครผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)

สำหรับไฮไลท์ของการประชุมวันนี้ กระทรวงพาณิชย์ เสนอการเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป หรือ FTA ไทย-อียู ขณะที่กระทรวงการคลัง เสนอ ร่างพ.ร.บ. 4 ฉบับ เกี่ยวกับ "หุ้น-คริปโต" ทั้งร่างพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่างพ.ร.บ.สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า ร่างพ.ร.บ.ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน และร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561

พร้อมกันนี้ยังต้องจับตาดูว่า ที่ประชุมจะมีการพิจารณา โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 หรือไม่ หลังจากโครงการดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เรียบร้อยแล้ว 

เช่นเดียวกับการรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และ นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืนด้วยการขยายระยะเวลาการให้บริการของสถานบันเทิง หรือ “เปิดผับถึงตี 4” ซึ่งจะต้องดูว่าจะมีการเสนอเข้ามาในครม.วันนี้หรือไม่

 

ภาพประกอบข่าว เปิดวาระการประชุมครม. วันนี้

วาระการประชุม ครม. วันนี้

วาระเพื่อพิจารณา 

กระทรวงการคลัง : เสนอร่าง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ร่างพ.ร.บ.สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ร่างพ.ร.บ.ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 พ.ศ. .... รวม 4 ฉบับ 

กระทรวงการคลัง : เสนอการขยายระยะเวลาปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

กระทรวงการคลัง : เสนอการเสนอและขั้นตอนยุติการดำเนินการของกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ต่อคณะรัฐมนตรี 

กระทรวงพาณิชย์ : เสนอการเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (European Union : EU) 

กระทรวงคมนาคม : เสนอการดำเนินงานโครงการจัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการเดินอากาศ ณ สนามบินอู่ตะเภา ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

กระทรวงคมนาคม : เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 3,786.55 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจาอุทกภัยและภัยพิบัติ จำนวน 32 จังหวัด ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

กระทรวงคมนาคม : รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – ซาอุดีอาระเบีย 

กระทรวงดิจิทัลฯ : เสนอการพิจารณามีมติให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐมาปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการชั่วคราว 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : เสนอขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมายระหว่างการประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย และกรมประมง กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม

 

ภาพประกอบข่าว เปิดวาระการประชุมครม. วันนี้

กระทรวงยุติธรรม : เสนอหลักเกณฑ์การได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ และอนุกรรมการ ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตราการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565

กระทรวงศึกษาธิการ : เสนอขออนุมัติปรับระยะเวลาและแผนดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 จากปี พ.ศ.2564 -2567 เป็นปี พ.ศ.2566 -2569 

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ : เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) : เสนอร่างพิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง สกพอ. กับรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง

สำนักงานอัยการสูงสุด : เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของสำนักงานอัยการสูงสุด 

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ OKMD : OKMD National Knowledge Center (Ratchadamnonen Center 1 และ 2) 

 

ภาพประกอบข่าว เปิดวาระการประชุมครม. วันนี้

 

วาระเพื่อทราบ

กระทรวงอุตสาหกรรม : เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ..(พ.ศ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.2535 

กระทรวงมหาดไทย : รายงานความคืบหน้าการดำเนินการติดตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตราการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนถนนทางสาธารณะ

กระทรวงกลาโหม : เสนอร่างกฎกระทรวง (พ.ศ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่..และร่างกฎกระทรวง (พ.ศ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2521 ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนพยาบาลทหารเรือ ฉบับที่.. รวม 2 ฉบับ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ : รายงานผลการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference: TCAC)

รายงานสรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP27) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

รายงานผลการพิจารณาญัตติ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และปัญหาแชร์ลูกโซ่ ของสภาผู้แทนราษฎร