เปิดวาระครม. นัดแรกปี 2566 ถกแผนพัฒนาท่องเที่ยว-กีฬา

02 ม.ค. 2566 | 23:11 น.

เปิดวาระครม. วันนี้ นัดแรกของปี 2566 หลังผ่านช่วงเทศกาลปีใหม่ เตรียมพิจารณาแผนพัฒนาการท่องเที่ยว-กีฬา ระยะ 5 ปี พร้อมแผนเฉพาะกิจแก้ฝุ่นละออง PM 2.5

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันที่ 3 มกราคม 2566 ถือเป็นการประชุมครม.นัดแรกของปี 2566 หลังจากผ่านพ้นช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ โดยการประชุมวันนี้ มีวาระที่น่าสนใจของหน่วยงานต่าง ๆ เสนอเข้ามาหลายเรื่อง ดังนี้ 

 

วาระเพื่อพิจารณา

  • กระทรวงแรงงาน เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและใบแทนบัตรประกันสังคม พ.ศ. ....
  • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2566 -2570) 
  • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอร่างแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2566 – 2570)
  • กระทรวงศึกษาธิการ เสนอการรับรองแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียน-สหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ.2565 – 2569 (ASEAN-Russian Federation Plan of Action on Education 2022-2026) 

วาระเพื่อทราบ

  • กระทรวงการคลัง รายงานการประเมินผลโครงการหรือแผนงานภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 
  • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566 
  • สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน 2565 และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 17 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 )
  • กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างกฎกระทรวงการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา พ.ศ...
  • รายงานข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
  • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ประจำปี 2564