นายกฯ ถกบอร์ดการเงินการคลัง จับตาเคาะเพดานหนี้รับนโยบายรัฐ

18 ธ.ค. 2565 | 21:56 น.

นายกฯ เตรียมนั่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ วันนี้ จับตาพิจารณาวาระเรื่องเพดานกรอบวินัยการเงินการคลังของประเทศ

วันนี้ (19 ธันวาคม 2565) เวลา 09.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาวาระเรื่องของกรอบวินัยการเงินการคลัง ของประเทศ

 

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง แจ้งว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งที่ 3 ในรอบปี 2565 โดยคาดว่า ที่ประชุมจะมีการพิจารณาเรื่องของกรอบเพดานวินัยการเงินการคลังประเทศอีกครั้ง เพื่อให้รองรับการทำนโยบายต่าง ๆ ให้กว้างขึ้น

 

ก่อนหน้านี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนตุลาคม 2565 พบว่า เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยส่วนสัดส่วนหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 อยู่ที่ 60.4% ต่อ GDP ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ตั้งไว้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

 

ภาพประกอบข่าวการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ

ขณะเดียวกันในวันนี้ เวลา 14.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ยังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผ่านระบบ Video Conference ด้วย 

 

สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ถือเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการไว้ 

 

ภาพประกอบข่าวการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ

 

ทั้งนี้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการกำหนดแผนงานจำนวน 11 แผนงาน ดังนี้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

1.แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

2.แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3.แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

4.แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

5.แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

6.แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

7.แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

8.แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

9.แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

10.แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

11.แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล