ครม. ลุ้นเคาะของขวัญปีใหม่ 2566 คลังชงวาระลับภาษีศุลกากร

05 ธ.ค. 2565 | 23:12 น.

การประชุม ครม. วันนี้ ลุ้นเคาะของขวัญปีใหม่ 2566 ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เตรียมเสนอเข้ามา ขณะที่ คลัง ชงวาระลับ ภาษีศุลกากร บ้านธนารักษ์ประชารัฐ

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ จับตาการเสนอ มาตรการของขวัญปีใหม่ 2566 ของแต่ละกระทรวงที่เตรียมเสนอเข้ามาก่อนถึงช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยต้องรอลุ้นว่ากระทรงการคลัง จะเสนอมาตรการทางด้านภาษี เช่น ช้อปดีมีคืน ซึ่งกำหนดให้สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า และบริการมาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงวงเงินสูงสุด 4 หมื่นบาท เข้ามาหรือไม่

 

เช่นเดียวกับการขยายเวลาลดภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ใช้ในประเทศเหลือลิตรละ 0.20 บาท จากเดิมสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2565 รวมทั้งการช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ผู้มีรายได้น้อย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึง กลุ่มเปราะบาง และ มาตรการต่าง ๆ จากสถาบันการเงินรัฐ ซึ่งจะมีการรวบรวมมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบด้วย

 

ขณะเดียวกันยังต้องรอลุ้นด้วยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเสนอ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 เข้ามาด้วยหรือไม่ หลังจากในช่วงสัปดาห์ก่อน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ติดภารกิจ เบื้องต้นจะขอใข้งบสำหรับดำเนินโครงการ อยู่ที่ 5,400 ล้านบาท

 

โดยสนับสนุนค่าห้องพัก 40% จำนวน 1.5 ล้านสิทธิ์ ประชาชนจะได้รับส่วนลดค่าเข้าพักในโรงแรม 40% ประชาชนจ่ายเอง 60% รวมถึงคูปองอิเล็กทรอนิกส์มูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน 

 

ภาพประกอบข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ ทำเนียบรัฐบาล

วาระครม. วันนี้

 

วาระเพื่อพิจารณา 

 • กระทรวงการคลัง เสนอเอกสารลับริมแดง (เอกสารแจกและคืนในที่ประชุม) ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่...) 
 • กระทรวงการคลัง เสนอการดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 • กระทรวงพลังงาน เสนอการร่วมทุนในบริษัท LNG Receiving Terminal (แห่งที่ 2) บ้านหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 • กระทรวงอุตสาหกรรม รายงานผลการคัดเลือกเอกชน และเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุน โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว
 • กระทรวงทรัพยากรฯ เสนอการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ช่วงที่ 2 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา
 • สศช. เสนอการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 25 

 

ภาพประกอบข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ ทำเนียบรัฐบาล

วาระเพื่อทราบ 

 • กระทรวงเกษตรฯ เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลไร่หลักทอง ตำบลบ้านช้าง ตำบลนาวังหิน ตำบลนาเริก ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม และตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ....
 • กระทรวงพลังงาน เสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
 • กระทรวงแรงงาน เสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ....
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหันคา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ....
 • กระทรวงยุติธรรม รายงานผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยความผิดกรณีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา
 • กระทรวงดิจิทัลฯ รายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ Digital ID และกรอบการขับเคลื่อนการให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลประเทศไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ.2565 - พ.ศ.2567) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
 • กระทรวงดิจิทัลฯ รายงานผลการสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ.2566 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล)
 • กระทรวงการคลัง รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2565
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 
 • กระทรวงทรัพยากรฯ รายงานผลการติดตามและการประเมินผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กลไกเครดิตร่วม Joint Crediting Mechanism : JCM
 • คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม