svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กางแผนฟื้นรายได้ลง "ชุมชนดีพร้อม" ทั่วประเทศ หลังผ่านโควิด-19

01 ธันวาคม 2565

“สุริยะ” ดันชุมชนดีพร้อมทั่วประเทศ ฟื้นรายได้ชุมชน หลังผ่านโควิด-19 พัฒนาอาชีพเสริม สร้างผู้ประกอบการใหม่ หลังพบแรงงานกลับคืนถิ่นฐานจำนวนมาก พร้อมหาทางทำแบรนด์สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน รายได้ขาดหาย รายจ่ายเพิ่มขึ้น และเกิดสภาวะแรงงานกลับคืนถิ่นฐานจำนวนมาก

 

ล่าสุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เข้าไปพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชน และตั้งเป็นชุมชนดีพร้อม กระจายทั่วประเทศ โดยจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือชุมชนทั่วไทย ผ่าน 7 วิธีปั้นชุมชนดีพร้อม คือ แผนชุมชนดีพร้อม คนชุมชนดีพร้อม แบรนด์ชุมชนดีพร้อม ผลิตภัณฑ์ชุมชนดีพร้อม เครื่องจักรชุมชนดีพร้อม ตลาดชุมชนดีพร้อม เงินหมุนเวียนดีพร้อม

 

ก่อนหน้านี้ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ และอนุมัติงบประมาณ ในการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม เพื่อดำเนินการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศภายหลังวิกฤตโควิด-19 โดยมีเป้าหมายการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการดําเนินโครงการ หรือกิจกรรม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมถึงการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด 

 

ดันชุมชนดีพร้อมทั่วประเทศ ฟื้นรายได้ชุมชน

พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่นและชุมชนให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคเพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืนและรองรับภาวะปกติใหม่ ภายใต้กรอบวงเงิน 1,249 ล้านบาท 

 

โดยได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคนในชุมชนที่ถูกเลิกจ้างงานและกลับคืนถิ่นฐาน ตลอดจนประชาชนที่สนใจเพิ่มทักษะองค์ความรู้ ให้ตนเองกว่า 700,000 คน ใน 400 พื้นที่ทั่วประเทศให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และทักษะอาชีพพื้นฐานที่จำเป็น ด้านการผลิตและการบริการ ด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

 

รวมทั้งพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ อาทิ การบริหารจัดการเงินในภาคครัวเรือนภาคธุรกิจ การจัดทำ แผนธุรกิจ การบัญชี การตลาด ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้เกิดการสร้างงาน การสร้างรายได้ และเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชุมชน โดยสามารถกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 12,490 ล้านบาท

 

ดันชุมชนดีพร้อมทั่วประเทศ ฟื้นรายได้ชุมชน หลังผ่านโควิด-19

ล่าสุดได้มีการส่งเสริมชุมชนดีพร้อม ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาสมุนไพร โดยสอนตั้งแต่เทคนิคการแปรรูปจากสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ตะไคร้สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าเป็นสมุนไพรไล่ยุง หรือกาวสมุนไพรดักจับแมลงวันที่มีส่วนผสมของต้นยางนา ให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกลับไปทำใช้เองในครอบครัว ซึ่งทั้งสองอย่างหากมีวัตถุดิบมากพอจะนำมาต่อยอดเพื่อจำหน่ายก็สามารถทำได้ทันที 

 

เช่นเดียวกับการทำยาหม่องสมุนไพรก็จะเป็นอีกอย่างที่สามารถนำไปเป็นอีกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ได้ด้วย ซึ่งชุมชนมีศักยภาพทางด้านการบริหารจัดการกลุ่มอยู่แล้ว ถือว่ามีความพร้อมที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันในตลาดเป้าหมายได้เพิ่มขึ้น โดยนำผลผลิตทางด้านการเกษตรที่ชุมชนมีเป็นต้นทุนอยู่เดิมมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า