svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

GIT เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีฯไทย

10 พฤศจิกายน 2565

GIT จับมือคณะวิศวฯ เทคโนโลยีราชมงคลอีสานยกระดับห้องปฏิบัติการ งานวิจัยหวังเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย

 นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า GIT ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่อง การดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาวัสดุ และกระบวนการผลิตเครื่องประดับและโลหะมีค่ากับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัสดุ และกระบวนการผลิต รวมทั้งการตรวจสอบเครื่องประดับและโลหะมีค่าตามมาตรฐาน GIT standard

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

“ความร่วมมือในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านการมุ่งเน้นมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า งานวิจัย การบริการทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ

โดยให้สามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับไปประยุกต์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้”

GIT เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีฯไทย

ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้กับอุตสาหกรรม รวมถึงมีห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาวัสดุตัวเรือนเครื่องประดับ สำหรับผลิตงานวิจัยและงานวิชาการ  สำหรับ GIT เป็นหน่วยงานที่วางยุทธศาสตร์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

GIT เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีฯไทย

ด้วยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาด การยกระดับฝีมือแรงงาน การเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรของอุตสาหกรรมในทุก ๆ ด้าน และยังเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสามารถยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้อยู่ในชั้นแนวหน้าของโลกได้อย่างยั่งยืนในเวทีสากล