รัฐเปิดผลประเมินใช้จ่ายเงินกู้โควิด คุ้มค่า หมุนเศรษฐกิจ 2.65 ล้านล้าน

28 ก.ย. 2565 | 02:49 น.

เปิดผลประเมินใช้จ่ายเงินกู้โควิด-19 หลังกระทรวงการคลัง รายงานครม. เผย 19 โครงการใหญ่ ภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เกิดความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ 3.24 เท่า สร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจ 2.65 ล้านล้านบาท

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุม ครม. ล่าสุด ได้รับทราบผลประเมินโครงการ/แผนงานภายใต้ ตามพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนด (คปก.) กระทรวงการคลัง ได้คัดเลือกโครงการ/แผนงานเพื่อดำเนินการประเมินจากโครงการที่มีขนาดใหญ่ กระจายทั่วประเทศ วงเงินกู้สูง มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 19 โครงการ วงเงินดำเนินการรวม 8.05 แสนล้านบาท เทียบกับพ.ร.ก.กู้เงิน พ.ศ.2563 ที่มีวงเงินรวม 1 ล้านล้านบาท

การประเมินระหว่างเดือนมกราคม -มิถุนายน 2565 ทั้ง 19 โครงการ พบข้อมูลดังนี้ว่า

 • ผลการเบิกจ่ายรวม 7.95 แสนล้านบาท คิดเป็น 98.84% ของวงเงินทั้ง 19 โครงการ
 • มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก
 • สร้างมูลค่าและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ จำนวน 2.65 ล้านล้านบาท
 • มีรายได้กลับคืนภาครัฐ จำนวน 5.12 แสนล้านบาท
 • เกิดความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ 3.24 เท่า

 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ มีการประเมินแยกตามแผนงาน 3 แผนงาน ประกอบด้วย 

 

แผนงานที่ 1 แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-19 

 • จำนวน 9 โครงการ กรอบวงเงินรวม 3.37 หมื่นล้านบาท อาทิ โครงการค่าตอบแทน อสม. และ อสส. โครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โครงการจัดหาเครื่องช่วยหายใจเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด19 เป็นต้น
 • มีการเบิกจ่าย 3.36 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 99.76% ของกรอบวงเงิน
 • มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก
 • สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19
 • ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและการรักษาพยาบาล

 

แผนงานที่ 2 แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

 • จำนวน 6 โครงการ กรอบวงเงินรวม 6.36 แสนล้านบาท อาทิ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โครงการเราชนะ เป็นต้น 
 • เบิกจ่ายรวม 6.34 แสนล้านบาท คิดเป็น 99.69% ของกรอบวงเงิน
 • ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก
 • สร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจ จำนวน 2.09 ล้านล้านบาท
 • รายได้กลับคืนภาครัฐ จำนวน 4.05 แสนล้านบาท
 • ชะลอการเกิดหนี้เสียและเกิดการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค

 

แผนงานที่ 3 แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

 • จำนวน 4 โครงการ วงเงินรวม 1.35 แสนล้านบาท ประกอบด้วย โครงการกำลังใจ และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1-3
 • เบิกจ่าย 1.27 แสนล้านบาท คิดเป็น 94.60%
 • สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 5.55 แสนล้านบาท
 • มีรายได้กลับคืนภาครัฐ จำนวน 1.07 แสนล้านบาท
 • ลดความตึงเครียดของประชาชน ลดการเลิกการจ้างงาน เพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมการเป็นสังคมไร้เงินสด

 

อย่างไรก็ตาม การประเมินด้านประสิทธิภาพและด้านความยั่งยืนของแผนงานที่ 3 อยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจากโครงการกำลังใจไม่ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายตามที่คาดการณ์ไว้และโครงการกำลังใจและโครงการคนละครึ่งมีลักษณะเป็นการช่วยเหลือหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น