"อพท." ดันเพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์โลกด้านอาหาร

23 ก.พ. 2565 | 04:47 น.

อพท. ดันเพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์โลกด้านอาหาร พร้อมเปิดเวทีระดับนานาชาติ ดึงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารระดับโลก ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. เปิดเผยว่า อพท. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Creative City Change Management (3CM) ภายใต้กิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ และออฟไลน์ กว่า 300 คน 

 

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง อพท. จังหวัดเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

 

เพื่อเปิดให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศจำนวน 7 เมือง ได้แก่ เมืองภูเก็ตและเมืองสุโขทัย (ประเทศไทย) เมืองอุซูกิและเมืองสึรุโอกะ (ประเทศญี่ปุ่น) เมืองเชิงตูและเมืองมาเก๊า (ประเทศจีน) 

และเมืองโอเวอร์แสตรนด์ (ประเทศแอฟริกาใต้) กิจกรรมต่อเนื่องนี้เกิดจากการที่จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UCCN)  เมื่อปลายปี 2564 ที่ผ่านมา  ซึ่งมีทั้งโอกาสและความท้าทาย  

 

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า การพัฒนาเมืองตามแผนงาน (Roadmap) ระยะ 5 ปี นับจากนี้ไปของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านอาหารของจังหวัดเพชรบุรี

 

จะต้องมีแผนงานจัดการเพื่อการพัฒนาเมืองให้เกิดความยั่งยืนให้สมกับที่จังหวัดได้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร   เพราะรายได้หลักของผู้คนในจังหวัดนี้มาจากการทำเกษตรกรรม 

 

ดันเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์โลกด้านอาหาร

 

ฉะนั้นเราจะต้องรณรงค์ให้การเกษตรของเราเป็นเกษตรอินทรีย์ ปลอดยาฆ่าแมลงและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ เช่น  การเพาะหอยในทะเลโดยใช้ยางรถยนต์เป็นที่เกาะนั้นก่อให้เกิดสารปนเปื้อน

 

ซึ่งเป็นสิ่งที่จังหวัดต้องให้ความรู้และนำเสนอสิ่งใหม่ให้แก่ผู้เลี้ยงหอย เป็นต้น รวมถึงการสร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ๆ ที่ทำจากวัตถุดิบในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการตอกย้ำความสร้างสรรค์ทางด้านอาหารให้มีความหลากหลายและยั่งยืน 

โดยในแผนงาน 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 จะดำเนินงานรวม 55 โครงการ เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับทุกภาคส่วน และเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีมีทรัพยากรใช้อย่างไม่มีวันหมด

 

ขณะที่ภาคเอกชน ผู้ประกอบการโรงแรมเริ่มตื่นตัว มีการเพิ่มเมนูอาหารที่เป็นอาหารถิ่นเพื่อตอบสนองการที่จังหวัดได้เข้าเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร

 

จังหวัดเพชรบุรีได้รับเลือกเข้าเป็นเครือข่าย มาจากความมุ่งมั่นและตั้งใจดำเนินงานในหลายๆ กิจกรรม  และมีการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติทางด้านอาหาร  กิจกรรม Creative City Change Management  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเมืองสร้างสรรค์ 

 

และประกาศถึงความตั้งใจของเมืองในการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network – UCCN) มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์จังหวัดเพชรบุรี ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพันธกิจของการเป็นสมาชิก เพราะถือเป็นการรวมพลังในกลุ่มสมาชิก และการสานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการ

 

ดันเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์โลกด้านอาหาร

 

กิจกรรมนี้ อพท. มีผู้แทนเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ประกอบด้วย ดร. ตติยาพร จารุมณีรัตน์ ผู้ประสานงานเมืองสร้างสรรค์จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาของเมืองภูเก็ตในฐานะเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ที่มุ่งต่อยอดสินทรัพย์ด้านอาหารของเมืองที่มีอยู่ดั้งเดิมและส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่า 

 

โดยการจัดอบรมผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงความสำคัญของอาหารต่อการพัฒนาเมือง เพื่อผลักดันให้มีการรังสรรค์เมนูอาหารที่แปลกใหม่ การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและ Social Media ในการทำการตลาด เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ในโลกยุคใหม่

 

การให้ความสำคัญกับการรวบรวมข้อมูลเรื่องราวความเป็นมาของแหล่งวัตถุดิบอาหาร เพื่อนำมาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการบริหารเมืองสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

 

ขณะที่ประเทศสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ที่เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยนางสาว ฟรีด้า ลอยด์ (Ms. Frieda Llyod) ผู้แทนจากเมืองโอเวอร์แสตรนด์  ประเทศแอฟริกาใต้ กล่าวว่า ข้อดีของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ไม่ได้เป็นเพียงการได้พัฒนาเมืองของตัวเองเท่านั้น

 

แต่ยังสามารถขยายการดำเนินงานไปในระดับภูมิภาค เมืองของเราเป็นศูนย์กลาง ซึ่งที่ผ่านมา เมืองโอเวอร์สแตนด์ ก็ได้ดำเนินการเช่นนั้น และปัจจุบันยังได้เป็นศูนย์กลางด้านอาหารของภูมิภาคเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ทั้งอุตสาหกรรมอาหารและการท่องเที่ยว 

 

นางสาวอเล็กซิส ครัมป์ (Ms.Alexis Crump) ผู้แทนจากเมืองสึรุโอกะ (Tsuruoka) ประเทศญี่ปุ่น  กล่าวว่า สึรุโอกะ เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ที่คำนึงถึงการผลิตที่รักษาสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ

 

โดยพยายามสร้างความตระหนักร่วมกันตั้งแต่ต้นทาง คือผู้ผลิตวัตถุดิบ ไปจนถึงปลายทาง อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย