อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ่อ COD โรงไฟฟ้าพลังลมเวียดนาม 160 MW

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
23 ธ.ค. 2564 เวลา 6:49 น. 70

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป ส่งท้ายปี 64รับทรัพย์อื้อ จ่อ COD โรงไฟฟ้าพลังลมในเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต 160 เมกะวัตต์ ภายใน Q1/65 หลังผู้ถือหุ้นอนุมัติขายหุ้น “อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น” ให้กับ”ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี” 11,334.09 ล้านบาท

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา มีมติให้ บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ETP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 81.40% ของทุนที่ชำระแล้ว บริษัท ตะวันออกการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (EPPCO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ของทุนที่ชำระแล้ว และบริษัท อีพี กรุ๊ป (ฮ่องกง) จำกัด (EP HK) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย (ETP) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 100% ของทุนที่ชำระแล้ว ดำเนินการขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (E-COGEN) ที่ถืออยู่รวม 100.00% ของทุนที่ชำระแล้ว ให้แก่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด (UVBGP) ในราคาหุ้นละ 491.46 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,914.64 ล้านบาท

 

โดยผู้ซื้อต้องชำระเงินกู้ให้แก่ ETP จำนวนโดยประมาณ 6,419.45 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 11,334.09 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการโอนหุ้นและรับชำระค่าหุ้นให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564

ทั้งนี้ E-COGEN เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ในสัดส่วน 82.33% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นบริษัท Holding ที่ลงทุนในบริษัท พีพีทีซี จำกัด (PPTC) ในสัดส่วน 74.50% ของทุนที่ชำระแล้ว และบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT) ในสัดส่วน 100.00% ของทุนที่ชำระแล้ว

 

สำหรับการอนุมัติขายหุ้น PPTC และ SSUT ให้กับ UVBGP เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโต รองรับแผนขยายการลงทุนในอนาคต ทั้งนี้บริษัทฯจะทำการ COD โรงไฟฟ้าพลังลมตั้งแต่ มกราคม ถึง มีนาคม 2565 กำลังการผลิต 82.5 / 45.3 / 30 รวม 157.80 MW และมีแผนที่จะลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติในประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังผลิต 1,500 เมกะวัตต์ ร่วมกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในปี 2565

นอกจากนี้ ยังคาดว่าผลการดำเนินงานของ EP ในไตรมาส 4/64 จะขยายตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการขายหุ้น 2 โรงไฟฟ้าโคเจนฯในครั้งนี้ ตามสัดส่วนการถือหุ้น