บอร์ดทอท.ไฟเขียวเงื่อนไขกู้เงินแบงก์กรุงไทยไม่เกิน2หมื่นล้าน

22 ธ.ค. 2564 | 13:49 น.

บอร์ดทอท.ไฟเขียวเงื่อนไขกู้เงินแบงก์กรุงไทยไม่เกิน2หมื่นล้านบาทโดยจะเบิกเงินกู้ภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2566 ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

วันนี้(22ธันวาคม2564)บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ตามหนังสือที่อ้างถึงบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กรณีการกู้ยืมเงินกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย) และธนาคารออมสิน วงเงินรวมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็น ธนาคารกรุงไทย วงเงินสินเชื่อระยะสั้น (Call Loan+ P/N) และสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) รวมกันไม่เกิน 20,000 ล้านบาท และธนาคารออมสิน วงเงิน Term Loanไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป และ/หรือเพื่อดำเนินโครงการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่ ทอท.เห็นสมควร

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมทอท. 1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเงื่อนไขการกู้ยืมเงินในส่วนของวงเงิน Term Loan กับธนาคารกรุงไทยที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้ธนาคารกรุงไทย วงเงิน Call Loan + P/N + Term Loan รวมกันไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

 

1. สินเชื่อระยะสั้น (Call Loan + P/N): เงื่อนไขคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

 

2. สินเชื่อระยะยาว (Term Loan วงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท)

 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ นับจากวันเบิกเงินกู้แต่ละงวด อ้างอิงจากGovernment Bond Yield Curve 2 ปี และ 3 ปี บวกส่วนต่าง(Spread) ต่อปี โดยจะเบิกเงินกู้ภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2566 ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ส่วนการชำระคืนเงินต้นแต่ละงวดทั้งจำนวน ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก ทั้งนี้ ไม่เกินวันทำการสุดท้ายของปี 2569

 

บอร์ดทอท.ไฟเขียวเงื่อนไขกู้เงินแบงก์กรุงไทยไม่เกิน2หมื่นล้าน