SCGP จับมือ กรุงศรี เดินหน้าธุรกิจ ESG สนับสนุนสินเชื่อความยั่งยืน SLL

28 ก.ย. 2564 | 04:09 น.

SCGP จับมือ กรุงศรี ลงนามรับการสนับสนุนสินเชื่อ ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน SLL มูลค่ารวม 5 พันล้านบาท ระยะเวลา 4 ปี ตอกย้ำนโยบายด้าน ESG

นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP กล่าวว่า SCGP ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ได้ลงนามรับการสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan: SLL) ระยะยาวเป็นครั้งแรก มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท จากกรุงศรี เป็นระยะเวลา 4 ปี ความสำเร็จของสินเชื่อ SLL ในครั้งนี้ ตอกย้ำพันธกิจในด้าน ESG และความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของประเทศของทั้งสององค์กร อีกทั้งยังเป็นก้าวสำคัญในการประสานความร่วมมือสู่การเติบโตที่แข็งแกร่งในภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้านความยั่งยืน ทำให้กรุงศรีได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Coordinator) และผู้สนับสนุนทางการเงินแต่เพียงผู้เดียว (Sole Lender) ของสินเชื่อ SLL ในครั้งนี้ โดยโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสินเชื่อ SLL จะเชื่อมโยงกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance Targets หรือ SPTs) โดยธนาคารจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยลงในแต่ละปีหากบริษัทสามารถดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนรายปีตามที่ระบุไว้ 

กรุงศรีซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและทางการเงินที่สำคัญของ SCGP มีเป้าหมายเดียวกันในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน SCGP จึงมีความยินดีที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในระยะยาว (Sustainability-Linked Loan: SLL) ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นสินเชื่อเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจที่จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน ESG ด้วยวงเงินกู้ทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 4 ปี โดยโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะเชื่อมโยงกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance Targets หรือ SPTs) ซึ่งหากบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนตามที่กำหนด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะถูกปรับลดลง 

สำหรับข้อกำหนดและตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืนหลังจากได้รับสินเชื่อแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เป้าหมายด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการลดปริมาณการใช้น้ำจากภายนอก และการเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (SCG Green Choice) โดย SCGP เป็นผู้ประกอบการด้านบรรจุภัณฑ์รายแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ SLL ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสในเชิงธุรกิจได้ รวมถึงเป็นก้าวสำคัญในการนำธุรกิจไปสู่การเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

นายพรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กรุงศรียังคงเดินหน้าสู่การเป็นธนาคารพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจสำหรับลูกค้าธุรกิจของธนาคาร อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) โดยมีการพัฒนาสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน หรือ SLL เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าของธนาคาร ด้วยการประสานพลังระหว่างความเชี่ยวชาญด้าน ESG ของ MUFG เข้ากับจุดแข็งอันโดดเด่นของกรุงศรี  

สินเชื่อ SLL นับเป็นการขยายความร่วมมือในมิติด้านสิ่งแวดล้อมกับ SCGP โดยกรุงศรีเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของ SCGP ทั้งในด้านการเงินและการดำเนินธุรกิจด้าน ESG ซึ่งมีมาอย่างต่อเนื่องและถือเป็นผู้นำของประเทศไทยและในภูมิภาค  การสนับสนุนสินเชื่อ SLL ในครั้งนี้ เรามองว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับลูกค้า (Value Creation) ในอีกรูปแบบหนึ่ง และเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความยั่งยืน เพื่อนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงให้กับผู้บริโภคและอุตสาหกรรมได้ตามเป้าหมาย 

ทั้งยังเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ SCGP ในประเทศไทยและอาเซียน อันสอดคล้องกับเป้าหมายของกรุงศรีในการเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน เพื่อช่วยให้ลูกค้าเติบโต