"สยามพารากอน" ยืนยันไม่รู้เห็น-ยินยอมการแสดงออกทางการเมืองในห้าง

25 ธ.ค. 2563 เวลา 7:28 น. 446

สยามพารากอน ชี้แจงไม่รู้เห็นยินยอมกับการแสดงออกทางการเมือง ระบุห้างเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ไม่ได้มีไว้เพื่อเรียกร้องหรือแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง วอนทุกฝ่ายเคารพกฎระเบียบ งดเว้นจัดกิจกรรมหรือเรียกร้องทางการเมืองทุกรูปแบบ รวมไปถึงการกระทำที่ไม่เคารพสิทธิ์ของผู้อื่น

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ห้างสยามพารากอน ออกประกาศชี้แจงว่า สยามพารากอนไม่ได้รู้เห็นยินยอมกับการแสดงออกทางการเมืองภายในพื้นที่ของศูนย์การค้าสยามพารากอน ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดๆก็ตาม สยามพารากอนมีความตั้งใจที่จะให้บริการแก่ลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยทุกท่านอย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นสถานที่ ที่มอบความสุขให้แก่ผู้คนตลอดมา เรามุ่งให้บริการโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายและความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่านเป็นเรื่องสำคัญที่สุด


พื้นที่ของศูนย์การค้าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล จัดเตรียมไว้เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่มาเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการจากร้านค้าผู้เช่าพื้นที่ ไม่ได้มีไว้ใช้เป็นพื้นที่ในการเรียกร้องหรือแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือทำกิจกรรมอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือความไม่สบายใจของลูกค้าผู้ที่มาใช้บริการ กระทบต่อการประกอบธุรกิจอย่างปกติสุขของบรรดาร้านค้า และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของร้านค้าและของศูนย์การค้า 


ตลอดปีนี้ สยามพารากอนก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าศูนย์การค้าอื่นๆ ร้านค้าต้องสูญเสียรายได้เป็นจำนวนมากอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน ซึ่งสยามพารากอนก็ได้พยายามให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการอย่างดีที่สุดเท่าที่จะกระทำได้จนถึงวันนี้


อีกทั้งได้ลงทุนใช้งบประมาณจำนวนมากจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและเต็มที่เพื่อดูแลสวัสดิภาพของลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการรวมถึงพนักงานของร้านค้าทั้งหมด 
 

ฉะนั้น หากมีเหตุการณ์ใดที่จะทำให้สถานการณ์ต้องสาหัสไปมากกว่านี้ ย่อมจะมีผลกระทบโดยตรงต่อบรรดากิจการที่เปิดให้บริการในสยามพารากอนที่ได้ว่าจ้างพนักงานรวมกันเป็นจำนวนมากกว่า 15,000 คน 


ดังนั้น สยามพารากอน จึงขอความร่วมมือทุกท่านโปรดปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของศูนย์การค้าตลอดเวลาที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ของศูนย์การค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งดเว้นการจัดกิจกรรมหรือการเรียกร้องหรือการแสดงออกทางการเมืองทุกรูปแบบรวมถึงการกระทำที่ไม่เคารพสิทธิ์ของผู้อื่น ภายในอาคารและทั่วพื้นที่ทั้งหมดของศูนย์การค้า สยามพารากอนขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือห้ามทำกิจกรรมหรือการแสดงออกใดๆ ที่เห็นว่าไม่เหมาะสมในพื้นที่ของศูนย์การค้า รวมถึงการดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะพึงมีโดยชอบธรรม


สยามพารากอนขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและให้ความร่วมมือที่ดียิ่งตลอดมา


ประกาศจากห้างสยามพารากอน