“ประกันรายได้ยางพารา” ใครบ้างต้องขึ้นทะเบียน-ปรับปรุงบัญชีใหม่ แจ้งด่วน 30  พ.ย.

09 พ.ย. 2563 | 05:25 น.

เช็คด่วน “เกษตรกร” บัตรสีเขียว/สีชมพู  กว่า 1.8 ราย ต้องอัพเดทปรับปรุง "ทะเบียน-บัญชี" ใหม่ เพื่อรับเงินโครงการประกันรายได้ยางพาราปี2  สูงสุด 60 บาท/กก.  ภายใน 30 พ.ย.

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ 2  เพื่อช่วยเหลือเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ลดผลกระทบที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเกษตรกร เช่น ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) การขาดแรงงานกรีดยาง และผลจากสภาพอากาศแปรปรวนทำให้ผลผลิตไม่ได้ตามเป้า โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับ กยท. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1,834,087 ราย คิดเป็นพื้นที่จำนวน 18,286,186.03 ไร่ สวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่ ระยะเวลาประกันรายได้ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) แบ่งจ่ายเป็น 6 งวด เริ่มจ่ายเงินเข้าบัญชีชาวสวนยางงวดแรกเดือน พฤศจิกายน 2563

 

“ประกันรายได้ยางพารา” ใครบ้างต้องขึ้นทะเบียน-ปรับปรุงบัญชีใหม่ แจ้งด่วน 30  พ.ย.


สำหรับการกำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้แบ่งออกเป็น ผลผลิตยางแห้ง (DRC 100%) จำนวน 20 กก./ไร่  และผลผลิตยางก้อนถ้วย (DRC 50%) จำนวน 40 กก./ไร่ เมื่อคำนวณ "ยางก้อนถ้วย" ราคาประกันที่ชาวสวนจะได้ที่ 46 บาท/กิโลกรัม, ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กก. ,น้ำยางสด (DRC100%) 57 บาท/กก. แบ่งสัดส่วนรายได้ เจ้าของสวน ร้อยละ 60 และคนกรีดยาง ร้อยละ 40 (60:40) ใช้วงเงินงบประมาณรวม 10,042 ล้านบาท ซึ่งโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง ระยะ 2 เป็นมาตรการที่ภาครัฐบาลมุ่งมั่นช่วยเหลือชาวสวนยางอย่างเต็มที่ หนุนให้เกษตรกรมีรายได้แน่นอน แม้อยู่ในช่วงสถานการณ์ราคายางผันผวน อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเสถียรภาพราคายางอีกทางหนึ่งด้วย 

“ประกันรายได้ยางพารา” ใครบ้างต้องขึ้นทะเบียน-ปรับปรุงบัญชีใหม่ แจ้งด่วน 30  พ.ย.

 

แหล่งข่าวการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรรมยางและผลิตยาง ปฏิบัติการแทนผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุด แจ้งผู้อำนวยการ กยท.เขต ทุกเขต ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. (บัตรสีเขียว) และแจ้งข้อมูลปลูกยางในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ (บัตรสีชมพู) มาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  เช่น การเพิ่มหรือลดพื้นที่สวนยาง ,การโค่นยางไปปลูกพืชชนิดอื่น, การเปิดกรีดสวนยางใหม่,การเปลี่ยนแปลงแรงงงานกรีดยาง และ กรณีเกษตรเสียชีวิต เป็นต้น เพื่อสิทธิของเกษตรกรในการได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการโครงการต่างๆ ของภาครัฐ และสิทธิสวัสดิการเกษตรกรกับ กยท. เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

“สาเหตุที่ต้องปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร จากโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่1 พบว่าข้อมูลของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนขาดความถูกต้องสมบูรณ์ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวเกิดความล่าช้า ดังนั้นขอให้เกษตรกรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กยท. สำนักงานใหญ่  กยท.จังหวัด / กยท. สาขา ทั่วประเทศ ได้ภายในวันที่ 30 พ.ย.นี้ เท่านั้น  ”

 

ทั้งนี้หากเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องการปรับปรุง​ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ให้นำเอกสารที่เกี่ยวข้อง​ เช่น 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาเอกสารที่ดิน​พร้อมฉบับจริงมายืนยัน ย้ำ!!! หากข้อมูลสวนยางไม่อะไรเปลี่ยนแปลง ไม่ต้องเดินทาง กยท. ห้รอติดตามความคืบหน้าต่อไป