svasdssvasds

ประกาศอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวไทยโดยเรือยอร์ช

01 พ.ย. 2563 เวลา 12:22 น. 2.9k

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว หลักเกณฑ์อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในไทยโดยเรือยอร์ช เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เผยอยู่ได้เป็นเวลา 90 วัน และประกาศนี้มีผลถึง 30 ก.ย.64


เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ


โดยที่เป็นการสมควรอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งผ่านการดําเนินการตามมาตรการควบคุม การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด เข้ามาท่องเที่ยวโดยเรือสําราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ในราชอาณาจักรเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย


อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม ผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตํารวจ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 


 

 

ข้อ ๑ คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติ ดังนี้


๑.๑ เป็นบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางมาเข้ามาท่องเที่ยวโดยเรือสําราญ และกีฬา (เรือยอร์ช) ในราชอาณาจักร ในกลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจํายานพาหนะ หรือผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสียงตําหรือความเสียงปานกลาง ตามการจัดกลุ่ม ประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุขสําหรับการผ่อนคลายผู้ไม่มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด


๑.๒ ยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกําหนดเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และยินยอมกักตัวภายในเรือ ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน


๑.๓ มีหลักฐานการเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อท่องเที่ยวโดยเรือสําราญและกีฬา (เรือยอร์ช) โดยแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจํายานพาหนะ หรือผู้โดยสาร


๑.๔ มีหลักฐานกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่คุ้มครองการตรวจรักษาโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COMID-19)) ในวงเงิน 900,000 USD ตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงการทําประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของไทยคุ้มครอง ตลอดระยะเวลาที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีจํานวนเงินประกันภัยสําหรับค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก ไม่น้อยกว่า ๔๐,000 บาท และกรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท


๑.๕ มีหลักฐานการชําระเงินล่วงหน้า ในการเช่าจองสถานที่จอดเรือ


๑.๖ ปฏิบัติตามประกาศกรมเจ้าท่าว่าด้วยแนวปฏิบัติสําหรับเรือสําราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ที่เข้ามาในน่านน้ําไทย 

 

ข้อ ๒ บุคคลต่างด้าวที่มากับเรือสําราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ซึ่งได้ปฏิบัติตามข้อ ๑ มีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) เพื่อเข้ามาในราชอาณาจักร สําหรับใช้ได้ครั้งเดียวจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทย ในต่างประเทศ โดยเสียค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราครั้งละ ๒,000 บาท ได้รับอนุญาตให้อยู่ ในราชอาณาจักรเป็นเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร


ทั้งนี้ การตรวจลงตรา ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ กําหนด


ข้อ ๓ ให้ผ่อนผันแก่คนต่างด้าวที่มากับเรือสําราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ในกรณีดังต่อไปนี้ เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อดําเนินการตามข้อ ๑.๒ ถึงข้อ ๑.๖ และข้อ ๒ ได้


๓.๑ กรณีที่เดินทางออกจากประเทศต้นทางและอยู่ระหว่างการเดินทางเข้ามา ในน่านน้ําไทยก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ


๓.๒ กรณีเรือสําราญและกีฬา (เรือยอร์ช) เข้ามาและจอดเรืออยู่ที่ท่าเรือ ในราชอาณาจักรก่อนประกาศข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับ


มีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ได้ภายใน ๓๐ วันหลังจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ


ข้อ ๔ ภายหลังจากที่ครบกําหนดเวลาอนุญาตตามข้อ ๒ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองมีอํานาจอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้อีกสองครั้ง ครั้งละเก้าสิบวัน โดยคนต่างด้าวต้องยื่นคําขอ ตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยไม่สามารถเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราได้ และให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองกําหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าว เดินทางเข้ามาและอยู่ต่อในราชอาณาจักร ในกรณีที่มีผู้ยื่นคําขออยู่ต่อก่อนวันที่ประกาศนี้สิ้นผลใช้บังคับ และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาอนุญาต ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้


ข้อ ๕ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔


ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี


พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

   ประกาศอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวไทยโดยเรือยอร์ช    ประกาศอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวไทยโดยเรือยอร์ช

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด