svasdssvasds

ราชกิจจาฯ ประกาศ“คลัง”ยืดเบิกเงินกู้สู้โควิดลากยาวถึง 8 เม.ย.64

17 ต.ค. 2563 เวลา 9:39 น. 763

ราชกิจจาฯ ประกาศ“คลัง”ขอยืดทยอยเบิกเงินกู้สู้โควิด-19 จาก 8 ก.ค.63 - 8 เม.ย.64 โดยจะแจ้งผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทําการ

 

เมื่อวันที่ 16 ต.ค.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกเงินกู้สําหรับสัญญากู้ยืมเงิน (พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-๑๙) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑


ด้วยกระทรวงการคลังได้มีการขยายระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกเงินกู้สําหรับสัญญากู้ยืมเงิน (พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-๑๙) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ทําให้รายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุ ในข้อ ๒ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินโดยการทําสัญญากู้ยืมเงิน (พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-๑๙) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า


ข้อ ๑ การกู้เงินตามประกาศดังกล่าว กระทรวงการคลังจะทยอยเบิกเงินกู้ นับตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ 4 เมษายน ๒๕๖๔ โดยจะแจ้งผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ วันทําการ


ข้อ ๒ รายละเอียดและเงื่อนไขการกู้เงินอื่น เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ


ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓


จักรกฤศฏ์ พาราพันธกุล

 


รองปลัดกระทรวงการคลัง 


หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 

                                       ราชกิจจาฯ ประกาศ“คลัง”ยืดเบิกเงินกู้สู้โควิดลากยาวถึง 8 เม.ย.64

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด