svasdssvasds

รมช.เกษตร ลงพื้นที่โครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.ขอนแก่น

08 ต.ค. 2563 เวลา 9:46 น.

"ประภัตร“ รัฐมนตรีช่วยเกษตรลงพื้นที่ดูงานใน"โครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน"ระดับพื้นที่ณ จังหวัดขอนแก่น

นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานผ่านโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสันเดช สมิเปรม น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นเข้าร่วมงานในครั้งนี้

 

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทุกท่านเป็นกรรมการปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

รมช.เกษตร ลงพื้นที่โครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.ขอนแก่น
โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยาและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ เริ่มจากปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนอันสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต สุขภาพอนามัยการดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
 

รวมไปถึงสถานการณ์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นการเข้าไม่ถึงบริการความช่วยเหลือจากรัฐ การประสบภัยธรรรมชาติหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐ โดยให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในนที่แต่ละจังหวัดเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วทันเหตุการณ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเทียง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

 

ด้านกรมปศุสัตว์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ แก้ปัญหาความยากจนร่วมกับจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากขอนแก่น มีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ ถึง 213,000ตัว โดยรัฐบาลได้จัดทำโครงการ โคขุนกู้วิกฤตฝ่าโควิดไนน์ทีน  เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยต่ำได้อย่างสะดวกขึ้น เป็นการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
 

รมช.เกษตร ลงพื้นที่โครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.ขอนแก่น

โดยกรมปศุสัตว์มุ่งหวังว่า โครงการโคขุนกู้วิกฤต Covid-19นี้จะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย ให้มีคุณภาพชีวิต มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

รมช.เกษตร ลงพื้นที่โครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.ขอนแก่น
 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด