“บิ๊กป้อม” สั่งด่วนกำจัดผักตบชวา“แม่น้ำท่าจีน”รับฤดูน้ำหลาก

21 พฤษภาคม 2563

"บิ๊กป้อม" สั่ง4หน่วยงานรัฐที่เกียวข้อง ร่วมภาคประชาคม กำจัดวัชพืชผักตบชวาพ้นทางน้ำ แม่น้ำท่าจีน นครปฐม รับมือ ช่วงฤดูน้ำหลาก แก้ปัญหาน้ำท่วม

 

 

 

นอกจากการแก้ปัญหาภัยแล้งแล้วรัฐบาลยัง ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ การรับมือสถานการณ์ช่วงฤดูน้ำหลากเร่งรัดกำจัดวัชพืชผักตบชวา ที่มีผลกระทบต่อการกีดกวางทางน้ำ โดยเฉพาะบริเวณ แม่น้ำท่าจีน   ให้หมดไปโดยเร็วและนำเศษซากวัชพืชที่ได้นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณ์จักรสาน ,ปุ๋ยอินทรี,อาหารสัตว์ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนช่วงสถานการณ์โควิด-19ต่อไป

“บิ๊กป้อม” สั่งด่วนกำจัดผักตบชวา“แม่น้ำท่าจีน”รับฤดูน้ำหลาก

วานนี้ (20 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืช ณ บริเวณวัดทรงคนอง อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม โดยรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช และตรวจเยี่ยมการทำงาน เพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายชยพล  ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) และ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาและการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม อาทิ จัดทำปุ๋ยอินทรีย์ อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์จักสาน เป็นต้น  พร้อมทั้งได้ติดตามการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

“บิ๊กป้อม” สั่งด่วนกำจัดผักตบชวา“แม่น้ำท่าจีน”รับฤดูน้ำหลาก

พลเอก ประวิตร กล่าวว่าปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำเป็นปัญหาที่รัฐบาลใส่ใจให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และในวันนี้ สืบเนื่องจากการประชุมกำหนดแผนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเตรียมรับน้ำหลากในฤดูฝนปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มอบหมายให้

4 หน่วยงาน รับผิดชอบพื้นที่ที่มีการสะสมของผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำสายหลักและแหล่งน้ำเชื่อมโยง

“บิ๊กป้อม” สั่งด่วนกำจัดผักตบชวา“แม่น้ำท่าจีน”รับฤดูน้ำหลาก

ตามรายงานการสำรวจของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)(GISTDA) จำนวน 25 จุด แล้ว ยังได้สั่งการให้ GISTDA สำรวจพื้นที่ที่มีการสะสมของผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำสายหลักและแหล่งน้ำเชื่อมโยงเพิ่มเติมในลุ่มน้ำภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 19 จังหวัด พบการสะสมของผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 128 จุด และมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดแบ่งพื้นที่ให้

4 หน่วยงานหลักรับผิดชอบ และเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้

 

 

 

 

“บิ๊กป้อม” สั่งด่วนกำจัดผักตบชวา“แม่น้ำท่าจีน”รับฤดูน้ำหลาก

นอกจากนี้ยังสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาเรือท้องแบนแบบติดเครื่องยนต์เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานท้องถิ่นมีอุปกรณ์เครื่องมือในการดูแลแก้ไขปัญหาผักตบชวาในพื้นที่รับผิดชอบ “บิ๊กป้อม” สั่งด่วนกำจัดผักตบชวา“แม่น้ำท่าจีน”รับฤดูน้ำหลาก

ของตนเอง เพื่อมิให้ผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางการไหลระบายของน้ำและป้องกันบรรเทาปัญหาน้ำล้นตลิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อยู่ริมน้ำและใช้เส้นทางสัญจรทางน้ำดังกล่าว นอกจากนี้ในการ “บิ๊กป้อม” สั่งด่วนกำจัดผักตบชวา“แม่น้ำท่าจีน”รับฤดูน้ำหลาก

แก้ไขปัญหาในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บเล็กผักตบชวาด้วยเรือท้องแบนแบบติดเครื่องยนต์ที่ให้การสนับสนุนกับหน่วยงานท้องถิ่น ขอให้จังหวัด นายอำเภอ รวมถึงหน่วยงานปกครองได้กวดขันกำชับให้มีการดำเนินการจัดเก็บให้เป็นกิจวัตรประจำอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมรายงานผลการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อประเมินผลและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณสนับสนุนดังกล่าว

 

ด้าน นายชยพล  ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูล ภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA ที่แสดงการสะสมของผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มน้ำภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 19 จังหวัด พบการสะสมของผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 128 จุด มีการมอบหมายให้

4 หน่วยงานหลักรับผิดชอบ ดังนี้ 1.กรมโยธาธิการและผังเมือง รับผิดชอบ จำนวน 13 จุด 2.กรมชลประทาน จำนวน 75 จุด 3.กรมเจ้าท่า จำนวน 13 จุด และ 4.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 24 จุด นอกจากนี้ยังมีเขตรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 จุด รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 3,574 ไร่ ปริมาณผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 285,920 ตัน ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องวางแผนและเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ พร้อมรายงานผลให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ทราบทุกวันที่ 15 ของเดือนเพื่อดำเนินการต่อไป

 

ปัจจุบัน กรมโยธาธิการและผังเมือง รับผิดชอบแม่น้ำท่าจีน เป็นระยะทาง 120 กิโลเมตร

โดยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม มีการจัดตั้งสถานีดักผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 5 จุด ได้แก่

1.บริเวณวัดโพธิ์

2.วัดบางพระ 3.วัดไทยาวาส 4.วัดทรงคนอง และ 5.วัดบางช้างเหนือ ด้วยเรือกำจัดผักตบชวาแบบสายพานลำเลียงและรถแบ็คโฮบนเรือพอนทูน อย่างละ 1 ลำ โดยในบริเวณพื้นที่สถานีและบริเวณพื้นที่สะสมของผักตบชวาหนาแน่นจะมีการเพิ่มเครื่องจักรเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในการเปิดทางน้ำที่เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับพื้นที่รับผิดชอบแม่น้ำท่าจีน

ในจังหวัดนครปฐม ได้มีการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชไปแล้ว ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 404,941 ตัน และ เริ่มต้นปีงบประมาณ 2563 ถึงปัจจุบันกำจัดได้  จำนวน 230,780 ตัน ส่วนผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทั่วประเทศ ของทุกหน่วยงานร่วมกันในปีงบประมาณ 2562 สามารถกำจัดได้ทั้งหมด 4,646,622 ตัน และปีงบประมาณ 2563  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เมษายน 2563 สามารถกำจัดได้แล้ว จำนวน 2,079,501 ตัน ทั้งนี้ การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเป็นหนึ่งในมาตรการในการบริหารจัดการน้ำโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการเปิดทางน้ำ ให้น้ำสามารถไหลเวียน ได้สะดวกในฤดูฝน อีกทั้งยังเป็นการรักษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำให้อยู่ในค่ามาตรฐานอีกด้วย