svasdssvasds

กขค.ตั้งคณะทำงานพิเศษ ติดตามควบรวมเทสโก้โลตัส

17 ม.ค. 2563 เวลา 8:49 น. 1.0k

คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ตั้งคณะทำงานพิเศษติดตามการควบรวมธุรกิจ กรณีห้างเทสโก้โลตัส อย่างใกล้ชิด ยันต้องได้รับอนุญาตก่อนถึงควบรวมได้ ป้องกันมีอำนาจเหนือตลาด

 

นายสมศักดิ์  เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวห้างค้าปลีกรายใหญ่หลายรายของไทย มีความสนใจที่จะเข้าร่วมประมูลซื้อกิจการของห้างเทสโก้โลตัส ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการรวมธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาดตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าแต่งตั้งคณะทำงานพิเศษติดตามการรวมธุรกิจ กรณีห้างเทสโก้โลตัส ในประเทศไทย อย่างใกล้ชิด เพื่อศึกษาและจัดเตรียมข้อมูลโครงสร้างธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย รวมทั้งศึกษาผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการดังกล่าว

กขค.ตั้งคณะทำงานพิเศษ ติดตามควบรวมเทสโก้โลตัส

 

ทั้งนี้ขั้นตอนการรวมธุรกิจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด จะต้องขออนุญาตการรวมธุรกิจตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจรวมธุรกิจโดยไม่ขออนุญาต ต้องชำระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมูลค่าธุรกรรมในการรวมธุรกิจ ในการพิจารณาอนุญาตการรวมธุรกิจ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาอนุญาตภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาตรวมธุรกิจ พร้อมข้อมูลและเอกสารหลักฐานครบถ้วน และในกรณีมีความจำเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 15 วัน โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามควรทางธุรกิจ ประโยชน์ต่อการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ การไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจอย่างร้ายแรง และการไม่กระทบต่อประโยชน์สำคัญอันควรมีควรได้ของผู้บริโภคส่วนรวม ในกรณีที่มีคำสั่งอนุญาต คณะกรรมการฯ อาจกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขใดๆ ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตปฏิบัติได้ และผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้รวมธุรกิจ ต้องดำเนินการตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ

กขค.ตั้งคณะทำงานพิเศษ ติดตามควบรวมเทสโก้โลตัส

 

 

เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะรวมธุรกิจต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตการรวมธุรกิจ พ.ศ. 2561 ซึ่งในการขออนุญาตรวมธุรกิจต้องให้ข้อมูลและขออนุญาตตามแบบที่เลขาธิการฯ กำหนด พร้อมเอกสารหลักฐานการประกอบการขออนุญาตรวมธุรกิจ  ประกอบด้วย แผนการรวมธุรกิจและระยะเวลาดำเนินการ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประสงค์รวมธุรกิจและผู้ถูกรวมธุรกิจ ผลการศึกษาและการวิเคราะห์การรวมธุรกิจ ได้แก่ การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดก่อนและหลังรวมธุรกิจ การกำหนดขอบเขตตลาด ส่วนแบ่งตลาด และยอดเงินขายทั้งก่อนและหลังรวมธุรกิจ การประเมินผลกระทบต่อการแข่งขันภายหลังการรวมธุรกิจ และผลการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยตามมาตรา 52 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ซึ่งสำนักงานฯ จะได้ตรวจแบบคำขออนุญาตรวมธุรกิจ พร้อมข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนแล้ว นำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาการขออนุญาตรวมธุรกิจต่อไป

 

ผู้สื่อข่าวรายงาน กลุ่มที่สนใจซื้อกิจการเทสโก้ โลตัสในไทย ณ ปัจจุบันมี  3 กลุ่มใหญ่ได้แก่ กลุ่มทีทีซีของเจ้าสัวเจริญ กลุ่มซีพีของเจ้าสัวธนินท์ และกลุ่มเซ็นทรัลของตระกูล“จิราธิวัฒน์” 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด