svasdssvasds

ผลโพลพบ 97% คนโคราชอยากนั่งเครื่องบิน

26 ธ.ค. 2562 เวลา 11:47 น. 3.3k

 

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผย ผลการสำรวจของ มทร.อีสาน โพล โดยศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ยังได้จัดทำผลสำรวจความพึงพอใจ ในหัวข้อ “การกลับมาของสายการบินพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา” พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 97 ต้องการให้ท่าอากาศยานนครราชสีมาเปิดบริการอีกครั้ง ซึ่งเป็นทิศทางที่ดีที่คนในจังหวัดนครราชสีมาเห็นด้วยขนาดนี้

ผลโพลพบ 97%  คนโคราชอยากนั่งเครื่องบิน

เนื่องจากจะทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาเติบโตในภาคการคมนาคม มีการจับจ่ายใช้สอย เกิดเม็ดเงินสะพัดในโคราชหลายร้อยล้านบาท เกิดการสร้างอาชีพ คนโคราชก็มีรายได้มากขึ้นตามไปด้วย โดยผลสำรวจจากประชาชนยังพบว่า มีความต้องการให้มีเที่ยวบินสู่เมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศ เช่น จ.เชียงใหม่ ร้อยละ 35 และ จ.ภูเก็ต ร้อยละ 31 หมายความว่า โคราชจะกลายเป็นหัวเมืองหลักของภาคอีสาน ซึ่งเชื่อมโยงกับหัวเมืองภาคเหนือและภาคใต้

ผลโพลพบ 97%  คนโคราชอยากนั่งเครื่องบิน

ในส่วนเที่ยวบินต่างประเทศผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าควรมีเที่ยวบินไปยังประเทศญี่ปุ่น ร้อยละ 25 สิงคโปร์ ร้อยละ 18  และเวียดนาม ร้อยละ 14 ในส่วนความต้องการระบบขนส่งสู่ท่าอากาศยาน ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลร้อยละ 62 รองลงมาคือ รถตู้ของห้างสรรพสินค้าในตัวเมืองที่อำนวยความสะดวกในการรับ-ส่งผู้โดยสาร ไป-กลับท่าอากาศยาน ร้อยละ 18 และการเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ ร้อยละ 11 ตามลำดับ

ด้านช่องทางการจำหน่ายตั๋วโดยสาร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการซื้อตั๋วทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ของสายการบิน ร้อยละ 48 รองลงมาคือ แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ร้อยละ 33 และช่องทางการจำหน่ายที่เคาท์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 14 เป็นต้น

ผลโพลพบ 97%  คนโคราชอยากนั่งเครื่องบิน

อย่างไรก็ดี มทร.อีสาน ได้จัดตั้งสถาบันอุตสาหกรรมการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบินและอากาศยาน ทั้งสายช่างและวิศวกร ซึ่งอุตสาหกรรมอากาศยานนับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศไทยที่น่าจับตามอง


โดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของ มทร.อีสาน และมีสนามบินซึ่งมีเที่ยวบินเดินทางไปยังหลายๆ จังหวัดทั่วประเทศ ผู้สนใจศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน หลักสูตรที่เปิดสอน คือ 1.ภาคพื้นดิน ซึ่งจะมีหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน ระดับ ป.ตรี เนื้อหาหลักสูตรอ้างอิงตามมาตรฐาน EASA เรียน 4 ปี (เปิดแล้วในปี 2562) , หลักสูตรช่างอากาศยานระดับ ปวส. เรียน 2 ปี (เปิดปี 2564) หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินระดับ ป.ตรี เรียน 4 ปี (เปิดปี 2563) และ 2.ภาคอากาศ


หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (เปิดปี 2564) และแอร์โฮสเตส (เปิดปี 2564) ภายใต้การเรียนการสอนของ สถาบันอุตสาหกรรมการบินแห่ง มทร.อีสาน ผู้สนใจศึกษาต่อได้ที่ www.rmuti.ac.th โทรศัพท์ 044 – 233000 ต่อ 2730-5 หรือ Facebook : สถาบันอุตสาหกรรมการบิน แห่ง มทร.อีสาน นครราชสีมา ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย