svasdssvasds

เกษตรฯ ส่งความสุขปีใหม่ 2563

24 ธ.ค. 2562 เวลา 9:52 น. 1.5k

3 กรมสังกัด ก.เกษตรฯ คึกโหมความส่งสุขปีใหม่อย่างครึกครื้น ทั้งเข็มทิศขับเคลื่อนนโยบายปี63  เริ่มกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกสำหรับคนเดินทาง กรมชลฯ มาสโลแกนไม่ไหวอย่าฝืน แวะเติมความสดชื่นจัดไว้ 118 ศูนย์ ส่วนกรมประมงเปิดอควาเรี่ยม 8 แห่ง ทั่วประเทศเข้าชมฟรี

 

เกษตรฯ ส่งความสุขปีใหม่ 2563

เริ่มจากนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศขับเคลื่อน 6 แนวทางหลัก เป้าหมายสำคัญ คือ การใช้หลักตลาดนำการเกษตรขับเคลื่อนทุกพื้นที่ ใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับพืชและสถานการณ์ ให้  ทุกหน่วยงานในกรมฯ พร้อมปฏิบัติทันที ผ่าน สำนักงานส่งเสริมและและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 - 6 สำนักงานเกษตรจังหวัด 77 จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ 50 ศูนย์ โดยหน่วยงานภายในส่วนกลางสนับสนุนการทำงานให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ส่งความสุขถึงมือเกษตรกรทุกพื้นที่ 

เกษตรฯ ส่งความสุขปีใหม่ 2563  

สำหรับ 6 แนวทางหลักที่ดำเนินการ ได้แก่ 1. การขยายผลโครงการพระราชดำริ ปัจจุบันได้สร้างต้นแบบเกษตรกรจากโครงการพระราชดำริ ต่างๆ และสามารถขยายผลสู่เกษตรกรอื่นในชุมชน กว่า 1,000 คน โดย ตัวอย่างผลสำเร็จเกิดจากการขยายผลโครงการบนพื้นที่สูง รวมถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีผลผลิตทางการเกษตรมายมาย ต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับขยายผลให้กับเกษตรกรอื่นๆ ในชุมชน และเครือข่าย

เกษตรฯ ส่งความสุขปีใหม่ 2563

2.การบริหารจัดการสินค้าเกษตรยึดหลักตลาดนำการเกษตร ดำเนินการผ่านโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ เช่น แปลงใหญ่กล้วยหอมทอง จ.เพชรบุรี สามารถรวมกลุ่ม มีพื้นที่ 1,401 ไร่ สมาชิก 465 ราย  มีตลาดรองรับ ทั้งในและนอกประเทศ ใช้นวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวมาช่วยยืดอายุการส่งออก ทำให้ปัจจุบันกลุ่มสามารถดำเนินการเป็นสหกรณ์ ได้มีรายได้ที่มั่นคงตลอดทั้งปี ซึ่งชุมชน ได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์

เกษตรฯ ส่งความสุขปีใหม่ 2563

3.การพัฒนาองค์กร วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรรุ่นใหม่ ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง สามารถต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน มีรายได้ นอกเหนือจากการทำการเกษตร ลดความเสี่ยง มีเกษตรกรรุ่นใหม่มาต่อยอดแนวคิด และใช้นวัตกรรมต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน เช่น บ้านสวนขวัญ ชุมชนริมคลองบ้านบางขาม ของ จ.ลพบุรี ที่พัฒนาแนวคิดมาจากเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer  ที่อยากจะชุมชนให้คนในชุมชนมีรายได้ จึงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

เกษตรฯ ส่งความสุขปีใหม่ 2563

4.การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและบูรณาการทำงาน การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร เป็นกลไกสำคัญในงานส่งเสริมการเกษตร ผ่านการจัดงานวันเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) ใน 882 ศพก.และเครือข่าย ทั่วประเทศ ให้ชุมชน วิเคราะห์ปัญหา และมีฐานเรียนรู้ ที่จะนำตัวอย่างความสำเร็จของเกษตรกรในพื้นที่มาเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนำไปแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา ในพื้นที่เกษตรของตัวเอง ตัวอย่าง การจัดงาน Field day การผลิตพริกไทยคุณภาพ ของ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

เกษตรฯ ส่งความสุขปีใหม่ 2563

5.การช่วยเหลือดูแลและให้บริการแก่เกษตรกร หัวใจสำคัญ คือ ให้เกษตรกร เรียนรู้ที่จะจัดการและป้องกัน แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น มีกรมฯ คอยสนับสนุน เช่น ตัวอย่างการจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ของ จ.ชัยภูมิ ผ่าน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน มี ศูนย์ส่งเสริมการอารักขาพืช สนับสนุนแมลงหางหนีบ และ ชุมชนนำไปเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์จนสามารถส่งต่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เห็นผลในการจัดการศัตรูพืชโดยลดการใช้สารเคมีอีกทางหนึ่งด้วย

เกษตรฯ ส่งความสุขปีใหม่ 2563

6. พัฒนาองค์กร ระบบการทำงาน และบุคลากร การให้ความสำคัญของ การพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งที่สะท้อนไปถึงเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม เช่น เกษตรกรรุ่นใหม่ ของ จ.สงขลา ที่มีแนวคิด มะพร้าว zero waste คือ ใช้ทุกส่วนของมะพร้าว แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้

เกษตรฯ ส่งความสุขปีใหม่ 2563

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลส่งความสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังเปิดจุดบริการต่างๆ ไว้สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้เดินทาง โดย กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการ ต่างๆ ของกรม 21 ศูนย์ ในเส้นทางหลัก ทั้งเหนือ อีสาน ใต้ คอยให้บริการสำหรับ นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ทั้งให้ความรู้ ได้ถ่ายรูป แปลงเกษตรสวยๆ และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งปี ผ่าน Application “ท่องเที่ยวเชิงเกษตร” สามารถดาวโหลดได้ฟรี

เกษตรฯ ส่งความสุขปีใหม่ 2563

มาต่อที่ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันจัดกิจกรรม “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563” โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน ไม่ใช้ มีรายได้พอเพียง 2.เพิ่มพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ 3.ปีใหม่เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้กับคนไทยทุกคน

เกษตรฯ ส่งความสุขปีใหม่ 2563

ในส่วนของกรมชลประทานได้จัดกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม เพื่อร่วมส่งความสุขให้กับเกษตรกรและประชาชน กิจกรรมแรกเป็นการมอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง โดยส่งมอบโครงการชลประทานขนาดเล็ก จำนวน 10 โครงการ และโครงการปรับปรุงถนนคันคลอง จำนวน 67 โครงการ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมที่สอง เพิ่มพลังปีใหม่ ซื้อสินค้าเกษตรไทยคุณภาพ ราคาพิเศษ อาทิ ข้าวสารปลอดสารพิษ ไข่เค็ม ปลาดุกร้า จากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด – กระแสสินธุ์ และผลผลิตจากศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรมสุดท้าย ปีใหม่เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเปิดสถานที่ให้ประชาชนเข้าชมฟรี จำนวน 10 แห่ง ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว จำนวน 3 แห่ง และตั้งจุดบริการประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 118 แห่ง

เกษตรฯ ส่งความสุขปีใหม่ 2563

ในการนี้ กรมชลประทาน ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยว ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 แวะพักผ่อนและรับบริการที่จุดบริการประชาชนของกรมชลประทานที่ตั้งอยู่บริเวณถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ โดยภายในจุดบริการประชาชนจะมีบริการน้ำดื่ม กาแฟ ขนมขบเคี้ยว และจุดพักผ่อนให้หายเมื่อยล้า ก่อนจะเดินทางต่อไปยังจุดหมายต่อไป ทั้งนี้ จุดบริการประชาชนจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ชลประทานที่ประจำจุดบริการ มีความยินดีและพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สัญจรไปมาทุกท่าน ท้ายที่สุดนี้ กรมชลประทาน ขอให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทุกท่าน เดินทางท่องเที่ยวและไปกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ และขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี 2563 นี้

เกษตรฯ ส่งความสุขปีใหม่ 2563

ปิดท้ายกรมประมง  นายบรรจง  จำนงศิตธรรม  รองอธิบดีกรมประมง  เปิดเผยว่า ได้เปิดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในความดูแลของกรมประมง จำนวน 8 แห่งให้ประชาชนเข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563 ได้แก่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21160 โทร. 0 3865 3741

เกษตรฯ ส่งความสุขปีใหม่ 2563

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน ตั้งอยู่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน เลขที่ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120 โทร.0 3943 3216-8 เปิดเข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 

เกษตรฯ ส่งความสุขปีใหม่ 2563

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ภายในกรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-940 6543 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งอยู่บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140 โทร. 0 3651 0520

เกษตรฯ ส่งความสุขปีใหม่ 2563

สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 3 สกลนคร ตำบลเชิงชม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร. 0 4271 1447 อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศปจ. เขต 2 นครสวรรค์ ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 นครสวรรค์ ตำบลเชิงชม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  60000 โทร. 0 5627 4501 และพิพิธภัณฑ์ปลาบึก ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 พะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทร. 0 54431 1251

เกษตรฯ ส่งความสุขปีใหม่ 2563

ทั้งนี้ กรมประมงหวังอย่างยิ่งว่าประชาชนจะได้พากันมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเพื่อเป็นการส่งความสุขให้กับประชาชนในเทศกาลปีใหม่ 2563 ให้เป็นของขวัญแก่เกษตรกรและประชาชนชาวไทย ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังในการคืนความสุขให้คนในชาติ ด้วยการให้หน่วยงานของรัฐดำเนินกิจกรรมที่เป็นการสร้างความสุขกระตุ้นการใช้เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จึงขอเชิญชวนประชาชนไปเที่ยวชมอควาเรี่ยมของกรมประมง ซึ่งนอกจากจะได้ความเพลิดเพลินแล้ว ยังได้ความรู้ด้านสัตว์น้ำทั้งน้ำจืดและทะเลอีกมากมาย

เกษตรฯ ส่งความสุขปีใหม่ 2563

 

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด