svasdssvasds

ชูสันนิบาตสหกรณ์ดันฐานราก

21 ธ.ค. 2562 เวลา 9:19 น. 1.1k

“มนัญญา” ลั่นพร้อมยกระดับการพัฒนาขบวนการสหกรณ์  ช่วยดันเศรษฐกิจฐานราก สั่งลุยเดินหน้าจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์ให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ หลังตั้งได้แล้ว 44 จังหวัด ล่าสุดมีสมาชิกกว่า 12 ล้านคน ปริมาณธุรกิจ 2.5 ล้านล้านบาท  “มนัญญา” ลั่นพร้อมยกระดับการพัฒนาขบวนการสหกรณ์  ช่วยดันเศรษฐกิจฐานราก สั่งลุยเดินหน้าจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์ให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ หลังตั้งได้แล้ว 44 จังหวัด ล่าสุดมีสมาชิกกว่า 12 ล้านคน ปริมาณธุรกิจ 2.5 ล้านล้านบาท  

 

 

 

 

 

 

 

          ชูสันนิบาตสหกรณ์ดันฐานราก

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ(21 ธ.ค.62) ว่า ชูสันนิบาตสหกรณ์ดันฐานราก

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2563 ซึ่งปัจจุบันสันนิบาตสหกรณ์ฯ มีสมาชิกซึ่งเป็นสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภทรวมกว่า 8,000 สหกรณ์ มีสมาชิกรวมกว่า 12 ล้านคน และมีปริมาณธุรกิจกว่า 2.5 ล้านล้านบาท ชูสันนิบาตสหกรณ์ดันฐานราก

มีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาสหกรณ์ ปี 25602564 คือ เป็นองค์กรกลางเพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน เป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

 

          ทั้งนี้สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้สหกรณ์ในแต่ละจังหวัดรวมตัวกันในนาม สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของสหกรณ์และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในส่วนจังหวัดที่ได้จัดตั้งไปแล้ว จะมีการสนับสนุนงบประมาณต่าง ๆ เพื่อให้จังหวัดได้จัดการศึกษาอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่สมาชิก และจะดำเนินการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอื่น ๆ ให้ครบทุกจังหวัด ซึ่งการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนั้น จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ขบวนการสหกรณ์เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักการสหกรณ์

 

ด้านนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สันนิบาตสหกรณ์ฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่าย การจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดและการให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านวิชาการและทางด้านกฎหมาย เราได้สัญจรไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อรับฟังปัญหาต่าง ๆ ของสมาชิก และมีการจัดฝึกอบรมทั่วประเทศเพื่อให้ความรู้และให้สหกรณ์เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของสันนิบาตสหกรณ์ที่มีต่อสหกรณ์สมาชิก ในส่วนของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ได้ดำเนินการจัดตั้งไปแล้ว จำนวน 44 จังหวัด ล่าสุดจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดส่งเอกสารมายังสันนิบาตสหกรณ์เพื่อประกาศจัดตั้งเป็นลำดับที่ 45

นอกจากนี้ ยังมีอีก 7 จังหวัด ที่อยู่ระหว่างประชุมใหญ่ครั้งแรกเพื่อเลือกคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ภูเก็ต อำนาจเจริญ มุกดาหาร สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และนราธิวาส