“ชฎาทิพ” ดึงมืออาชีพ ปฏิรูปองค์กร ปั้น Next-Gen Leader  

19 ธันวาคม 2562

สยามพิวรรธน์ ประกาศแต่งตั้ง “อัมพร โชติรัชสกุล”  นั่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ ปฏิรูปโครงสร้างองค์กร พร้อมปั้น  Next-Gen Leader   ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น  “ผู้นำแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์”

 

นางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของและผู้บริหารโครงการ สยามพารากอน       สยามเซ็นเตอร์  สยามดิสคัฟเวอรี่  และไอคอนสยาม เปิดเผยว่า เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์  บริษัทแต่งตั้ง นางอัมพร โชติรัชสกุล รับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ (President) สายสนับสนุนธุรกิจ เข้าทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และบริหารสายสนับสนุนธุรกิจทั้งหมดของกลุ่มบริษัท อาทิ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กร สายงานพัฒนาระบบงานและบริหารความเสี่ยง กลุ่มงานจัดซื้อและทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึงการจัดการสายงานสนับสนุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์

“ชฎาทิพ” ดึงมืออาชีพ  ปฏิรูปองค์กร ปั้น Next-Gen Leader  

                                        อัมพร โชติรัชสกุล

“สยามพิวรรธน์ เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างคณะผู้บริหารที่มีความสามารถสูง และมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการขยายตัวของธุรกิจที่เติบโต ทั้งนี้นางอัมพร โชติรัชสกุล เป็นผู้บริหารที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและTransformation การปรับโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่จนเป็นที่ยอมรับในวงการธนาคาร และการเงิน มานานกว่า 25 ปี มาเป็นผู้บริหารสายงานสนับสนุนทั้งหมดของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์”

 

โดยนางอัมพร จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาปฏิรูปโครงสร้างของบริษัท รวมถึงการจัดการระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อตอบรับกลยุทธ์ในเรื่องของนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางการตลาดแบบครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการบริหาร และสร้างสยามพิวรรธน์ Next-Gen Leader ปั้นคนรุ่นใหม่เสริมทัพผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนองค์กร ทั้งนี้ บริษัท มั่นใจว่า ด้วยคณะบริหาร (Management team) ในปัจจุบัน มีความเป็นเลิศรอบด้านแล้ว จะทำให้สยามพิวรรธน์สามารถสร้างปรากฏการณ์แห่งยุคให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำความสำเร็จมาสู่ธุรกิจ พันธมิตร พร้อมยกระดับประเทศไทยสู่ความยิ่งใหญ่บนเวทีโลก

“ชฎาทิพ” ดึงมืออาชีพ  ปฏิรูปองค์กร ปั้น Next-Gen Leader  

             อัมพร โชติรัชสกุล  -  ชฎาทิพ จูตระกูล  -  กนกลดา ฤกษ์เกษม

ทั้งนี้นางอัมพร จะเข้ามาทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ นางกนกลดา ฤกษ์เกษม กรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจและบริหารการเงิน ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลสายงายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน สายงานวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดและธุรกิจ สายงานควบคุมและวางแผนการเงิน  สายงานการเงินและบัญชี และกลุ่มงานกฎหมาย

 

 

สำหรับนางอัมพร โชติรัชสกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้าน Public Finance เกียรตินิยศอันดับ 1 เหรียญทอง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท ทางด้าน Public Administration จาก Northern Illinois University สหรัฐอเมริกา และปริญญาโท ทางด้าน Accounting เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก DePaul University สหรัฐอเมริกา โดยนางอัมพร ได้เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และที่ปรึกษาในวงการธนาคาร และการเงิน มากว่า 25 ปี ให้กับองค์กรชั้นนำ อาทิ บริษัท Gloriann Harris CPA สหรัฐอเมริกา บริษัท Coopers & Lybrand บริษัท Diner Clubs (Thailand) ธนาคารซิตี้แบงก์ และตำแหน่งสุดท้าย คือ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานปฏิบัติการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย