svasdssvasds

ซีพี เตรียม Kickoff ปลูกไม้ยืนต้นพร้อมกันทั่วประเทศ

19 ธ.ค. 2562 เวลา 9:24 น. 3.8k

ซีพีประกาศเดินหน้า สู่การเป็นองค์กร Carbon Neutral ดันบริษัทในเครือทุกแห่งปลูกต้นไม้ยืนต้น หวังดูดซับก๊าซเรือนกระจก เตรียม Kickoff ปลูกไม้ยืนต้นพร้อมกันทั่วประเทศ

นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี เปิดเผยว่า เครือซีพีได้ออกประกาศรณรงค์ให้บริษัททุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯเดินหน้าสู่เป้าหมายการดูดซับก๊าซเรือนกระจก โดยการปลูกต้นไม้ยืนต้นทั้งในพื้นที่หน่วยงานและในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน โดยเร่งให้ทุกบริษัทในเครือฯ ทำการสำรวจที่ดินในกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศไทย เพื่อนำที่ดินว่างเปล่าที่ยังไม่มีการทำประโยชน์มาปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน โดยคาดว่า จะเริ่มดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นได้ในปี 2563 เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยรายได้ลง 10% ในปี 2563 เทียบกับปีฐาน 2558 เพื่อให้เป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ หรือ Carbon Neutral ภายในปี 2573 

ซีพี เตรียม Kickoff ปลูกไม้ยืนต้นพร้อมกันทั่วประเทศ

"เราตระหนักดีว่า เครือซีพีมีส่วนร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือซีพี และตามข้อตกลงปารีส(Paris Agreement) ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส และมุ่งพยายามควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งการรณรงค์ปลูกต้นไม้ยืนต้นของเครือซีพี มีหลักการว่า ต้องเป็นไม้เศรษฐกิจ เพื่อที่จะได้มีมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจจากมูลค่าเนื้อไม้ นอกเหนือจากประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"
 

สำหรับผลการดำเนินงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเครือซีพีนั้น มีความก้าวหน้าที่ระดับ 34 % จากเป้าหมายที่กำหนด โดยในปี 2560 สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ลดลง 2.21% จากเป้าหมาย 10% และในปี 2561 ที่ผ่านมา ลดลง 3.40% จากเป้าหมาย 10% ทั้งนี้เครือซีพีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรณรงค์ให้ปลูกต้นไม้ยืนต้นในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน และทำให้องค์กรก้าวสู่การเป็น Carbon Neutralได้ในที่สุด 

ซีพี เตรียม Kickoff ปลูกไม้ยืนต้นพร้อมกันทั่วประเทศ