ประกาศแล้ว พรฎ.เวนคืนที่แนวไฮสปีดอีอีซี

19 ธันวาคม 2562

 

ประกาศแล้ว พรฎ.เวนคืนที่แนวไฮสปีดอีอีซี

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน พ.ศ. 2562  ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 138 ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2562 มีสาระสำคัญคือ 
    

พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อนำไปใช้ในการสร้างทางรถไฟ เครื่องประกอบทางรถไฟ ทาง และสิ่งจ าเป็นอื่นตามโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ใน 5 จังหวัดรายทาง ประกอบด้วยท้องที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ตามแผนที่แนบท้าย  โดยพระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้มีกำหนดสี่ปี ให้เริ่มต้นเข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

ประกาศแล้ว พรฎ.เวนคืนที่แนวไฮสปีดอีอีซี

ประกาศแล้ว พรฎ.เวนคืนที่แนวไฮสปีดอีอีซี

 

อ่านรายละเอียดที่

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/138/T_0024.PDF