4 ม็อบเกษตรกรจี้รัฐแก้ปัญหาเป็นของขวัญปีใหม่

17 ธันวาคม 2562

สาดสงครามความเดือดร้อน เริ่มม็อบประมง “มงคล” ลั่นปิดประตูเจรจา ขณะที่หนี้สิน สมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ร้องรัฐสกัดยึดที่ดิน แก้กฎหมายชำระหนี้ ด้านตัวแทนชาวบ้านสร้างฝาย/เขื่อน  6 ปีเคว้งไร้มาตรการช่วยเยียวยา ปิดท้ายสภาเครือข่ายประชาชน 4 ภาคร้องปัญหาขอจัดสรรที่ดิน-แก้หนี้สิน ฟื้นฟูอาชีพ

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ต้องจารึกไว้ประวัติศาสตร์อีกหนึ่งวัน เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ต้อนรับ 4 ม็อบเกษตรกรที่ได้นำพาความเดือดร้อนมาให้รัฐบาลช่วยแก้ไข แต่ละเรื่องมีความเป็นมาอย่างไร

4 ม็อบเกษตรกรจี้รัฐแก้ปัญหาเป็นของขวัญปีใหม่

นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาปัญหาประมงไทยหนักหนาสาหัสมาก แม้ว่าต้นปีที่ผ่านมาจะปลดใบเหลืองแล้วก็ตาม แต่กฎเข้มที่มีมากจนเกินไป แล้วโดนส่งออกนำเข้าสัตว์น้ำทุบตลาดราคาดิ่ง ทำให้ชาวประมงจนลง เชื่อว่าถ้าทุกคนมีหนทางไปแล้วรัฐซื้อเรือคืนทั้งหมดด้วยราคาสมเหตุสมผลชาวประมงขายทั้งประเทศแน่นอน  วันนี้ไม่เปิดโต๊ะเจรจา หากไม่ได้ตาม 11 ข้อจะไม่กลับ จากนั้นจะค่อยๆ ยกระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

4 ม็อบเกษตรกรจี้รัฐแก้ปัญหาเป็นของขวัญปีใหม่

“ 11 ข้อเรียกร้อง ประกอบด้วย  คือ 1. ขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั้งหมดหยุดออกกฎหมายกฎระเบียบประกาศคำสั่งต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชาวประมงมาเพิ่มเติมขึ้นอีก ยกเว้นการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่ผ่อนคลายปัญหาให้กับชาวประมง, 2.ขอให้มีการเสนอแก้ไขกฎหมาย พ.ร.ก.ประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเร่งด่วนในช่วงที่มีการประชุมสภานิติบัญญัตินี้

4 ม็อบเกษตรกรจี้รัฐแก้ปัญหาเป็นของขวัญปีใหม่

3.ขอให้รัฐบาลเร่งซื้อเรือประมงออกนอกระบบคืนโดยเร็ว โดยขอให้รัฐบาลมีการตั้งงบประมาณจำนวน 1 หมื่นล้านบาทในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการนำเรือประมงออกนอกระบบ 4.ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการช่วยเหลือชาวประมงในโครงการสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับชาวประมงโดยเร่งด่วนภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2562, 5.ขอให้กรมประมง กรมการจัดหางานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการอนุญาตให้ใช้กฎหมายมาตรา 83 แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงโดยเร่งด่วนภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2562

4 ม็อบเกษตรกรจี้รัฐแก้ปัญหาเป็นของขวัญปีใหม่

6.ขอให้ยกเลิก แก้ไข กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ส่งผลกระทบให้กับชาวประมงที่เป็นอยู่โดยเร็ว, 7.เรือประมงที่มีขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอสไม่ควรมีนโยบายให้ติด VMS, 8.ขอให้หยุดการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศโดยทันที ด้วยเหตุผลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 92  ซึ่งการนำเข้าสัตว์น้ำจะต้องมีการตรวจสอบว่าสัตว์น้ำเหล่านั้นมาโดยชอบกฎหมายหรือไม่

4 ม็อบเกษตรกรจี้รัฐแก้ปัญหาเป็นของขวัญปีใหม่

9.ขอให้พิจารณาเพิ่มวันทำการประมงให้กับพี่น้องชาวประมงทั้งประเทศโดยเร่งด่วน เพราะทำให้เกิดปัญหาการขาดทุนมา 4-5 ปีแล้ว เนทื่องจากมีการกำหนดให้ทำการประมงได้ไม่ทั้งปี แต่ต้องมีรายจ่ายค่าจ้างแรงงานตลอดทั้งปี 10.ขอให้คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ทบทวนแนวทางที่จะบังคับให้บริษัทจำหน่ายน้ำมันบังคับให้ชาวประมงต้องจ่ายเงินผ่านบัตรฟรีทการ์ด ซึ่งจะทำให้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวประมงทันที และ 11.ขอให้มีการทบทวนกฎหมายกับชาวประมงที่ไม่เป็นธรรม โดยการตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ได้รับผลกระทบ

4 ม็อบเกษตรกรจี้รัฐแก้ปัญหาเป็นของขวัญปีใหม่

ด้านนายพิชัย แซ่ซิ้ม นายกสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรปราการ เผยวันพรุ่งนี้คนประมงลงชื่อเพียบจะมาร่วมสมทบอีก 1 พันคน ขณะที่แม่กลองไม่น้อยหน้าเร่งเสริมทีมแกร่ง จัดคนเต็มอัตราศึก

4 ม็อบเกษตรกรจี้รัฐแก้ปัญหาเป็นของขวัญปีใหม่

ด้านนางนิสา คุ้มกอง กรรมการในคณะกรรมการจัดการหนี้เกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) กล่าวว่า ที่มาวันนี้เป็นเรื่องความเดือดร้อนหนี้สินเกษตรกรที่กำลังโดนยึดที่ดิน เรียกร้องให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจรจาประนอมหนี้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่กำกับดูแลสหกรณ์ และสมาคมธนาคารไทยเพื่อให้ชะลอยึดทรัพย์ออกไปก่อน จากนั้นก็จะต้องมาช่วยแก้กฎหมาย ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเองตีความว่า “หนี้เหล่านี้ซื้อไม่ได้” จำเป็นที่จะแก้กฎหมายโดยเร็ว

4 ม็อบเกษตรกรจี้รัฐแก้ปัญหาเป็นของขวัญปีใหม่

ด้านนายศักดา กาญจนเสน กลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างโครงการชลประทานต่าง อาทิ ฝายราศีไศล และเขื่อนสิรินทร  กล่าวมีกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากจากโครงการรัฐประมาณ 2.5 หมื่นครอบครัว 7 จังหวัดอีสาน อาทิ อุบลราชธานี,อุดรธานี,ชัยภูมิ และศรีสะเกษ เป็นต้น นับตั้งแต่ วันที่ 11 กันยายน 2556 รวมระยะเวลา 6 ปีแล้ว ไม่เคยได้รับการชดเชยเยียวยาจากระทรวงเกษตรฯ เลย ในวันพรุ่งนี้ทางทำเนียบรัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการเชิญผู้ว่า 7 จังหวัดมาร่วมประชุม แล้วช่วงบ่ายรัฐมนตรีเกษตรฯ จะประชุมหารือ อย่างไรก็ดีการมาครั้งนี้จะต้องเห็นเป็นรูปธรรม

4 ม็อบเกษตรกรจี้รัฐแก้ปัญหาเป็นของขวัญปีใหม่

ปิดท้ายนายฉลอง แสงราษฎรเมฆินทร์ ผู้แทนสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน 4 ภาค  ได้เรียกร้องต่อรัฐบาล 3 ข้อ ประกอบด้วย 1.กรณีปัญหาที่ดิน 2.กรณ๊ปัญหาหนี้นอกระบบและในระบบ และ 3.การฟื้นฟูชีวิตเกษตรกร โดยขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งประธานกรรมการ ให้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ จะทำให้การแก้ไขมีความยั่งยืน และเกษตรกร จะได้มีอาชีพที่มั่นคง ไม่ต้องไปเช่าที่ทำกิน ดันปลูกต้นไม้ใช้หนี้ เป็นต้น สิ่งต่างเหล่านี้อยากให้รัฐบาลเร่งผลักดันเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับเกษตรกรที่ยากไร้

4 ม็อบเกษตรกรจี้รัฐแก้ปัญหาเป็นของขวัญปีใหม่

ด้านนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยข้อเรียกร้องประมงนั้นจะต้องพูดคุยทำความเข้าใจกัน เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯได้ดำเนินการในบางส่วนตามข้อเรียกร้องไปแล้ว เช่นประสานสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนด้านเงินทุนสำหรับใช้ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ซึ่งทำหนังสือออกจากกระทรวงเกษตรไปยังสำนักงบประมาณพิจารณาพร้อมรอคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ส่วนปัญหาของพี่น้องเกษตรกรนั้นยากที่จะหมดสิ้นไป แต่จะทำหน้าที่แก้ปัญหาต่อไปอย่างดีที่สุด