svasdssvasds

ไกด์ฮือ! ค้านร่างพ.ร.บ.นำเที่ยวฯ ฉบับใหม่

04 ธ.ค. 2562 เวลา 8:43 น. 1.2k

ไกด์ไทยฮือ! ค้านร่าง พ.ร.บ.นำเที่ยวฯฉบับใหม่ แจงรับไม่ได้ข้อกำหนดนักท่องเที่ยวไม่เกิน 12 คนไม่ต้องใช้ไกด์ ห่วงเปิดช่องไกด์ต่างชาติสวมรอย


จากกรณีการทำประชาวิจาร์ณเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ฉบับใหม่เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา  โดยมีเนื้อหาระบุถึงอัตราส่วนนักท่องเที่ยว ต่อจำนวนมัคคุเทศก์ เพื่อความเหมาะสมในการนำเที่ยว จนเป็นเหตุให้มัคคุเทศก์ทุกคนไม่เห็นด้วยกับเนื่้อหาในรายละเอียดดังกล่าวและแสดงความเป็นห่วงว่าหากเกิดมีผลบังคับใช้จริงจะเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา และอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ประกอบการใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ใช้มัคคุเทศก์อีกด้วย  

ไกด์ฮือ! ค้านร่างพ.ร.บ.นำเที่ยวฯ ฉบับใหม่

โดยเนื้อหาของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวระบุถึงการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 โดยคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้ร่างประกาศ ที่มีผลต่อการให้บริการของมัคคุเทศก์ กล่าวคือ

1. ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องใช้มัคคุเทศก์ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ในการนำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ โดยให้บริการเกี่ยวกับคำแนะนำ และความรู้ด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว

2. ในการนำเที่ยวตามรายการนำเที่ยว ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจัดให้มีจำนวนมัคคุเทศก์อย่างน้อย 1 คน ต่อจำนวนนักท่องเที่ยวคณะหนึ่งไม่เกิน 50 คน เว้นแต่ในกรณีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่เกิน 12 คน และในรายการนำเที่ยวระบุจะไม่จัดให้มีมัคคุเทศก์ถ้ามีจำนวนนักท่องเที่ยวไม่เกินจำนวนตังกล่าว 

3. ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตันไป
 

 

ต่อเรื่องนี้นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย เผยว่า ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวสิ่งที่มัคคุเทศก์ไม่เห็นด้วยคือการกำหนดให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวกับรถตู้หากไม่เกิน 12 คนไม่ต้องใช้มัคคุเทศก์ก็ได้ ซึ่งเรื่องนี้มองว่า จะเป็นการเปิดช่องว่างให้ มัคคุเทศก์ต่างชาติแอบอ้างมากับนักท่องเที่ยวเข้ามาหากินหาผลประโยชน์ได้ง่ายขึ้น  ซี่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่แก้กันไม่จบ 

ไกด์ฮือ! ค้านร่างพ.ร.บ.นำเที่ยวฯ ฉบับใหม่
“เรื่องนี้ทางสมาคมต้องการให้ยกเลิกไปก่อน  โดยต้องการให้เคลียร์ประเด็นนี้กันให้ชัดก่อน และเห็นว่าการออกกฏหมายขึ้นมาบังคับควรจะเป็นกลางๆ ไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างอื่นตามมา เพราะในต่างประเทศทำได้ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวเดินทางกันเองไม่ต้องใช้ไกด์ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องไกด์เถื่อนไกด์ต่างชาติที่เข้ามาหากิน และเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไขให้หมดไปได้  ”

นายกสมาคมมัคคุเทศก์กล่าวอีกว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถทำอะไรได้มากนัก เนื่องจากยังไม่มีการแต่งตัั้งคณะกรรมการ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ชุดใหม่ หลังจากชุดเดิมหมดวาระไปแล้วและผ่านมา 4 เดือน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ยังไม่มีการแต่งตั้ง จึงทำให้ทุกอย่างชะงักไปหมด    

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด