svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

รมว.ท่องเที่ยวหนุนไทยแลนด์ริเวียร่า เชื่อมอีอีซี-ระเบียงศก.ใต้

12 สิงหาคม 2562

       รมว.พิพัฒน์ ลงพื้นที่กระบี่ มอบนโยบาย จี้หน่วยงานในสังกัด ขับเคลื่อนท่องเที่ยว-กีฬา ย้ำทุกหน่วยงานต้องทำงานเป็นทีม ดัน4แนวทางสร้างรูปธรรมยกระดับความปลอดภัย ส่งเสริมความเป็นธรรมในการท่องเที่ยว พร้อมหนุนไทยแลนด์ริเวียร่า  เชื่อมโยง EEC และระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

             รมว.ท่องเที่ยวหนุนไทยแลนด์ริเวียร่า   เชื่อมอีอีซี-ระเบียงศก.ใต้

         ในการจัดประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ที่ จ.กระบี่ ที่เพิ่งปิดการประชุมไปเมื่อวันที่11 สิงหาคมที่ผ่านมา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางมามอบนโยบายทั้งด้านการท่องเที่ยวและกีฬาแก่บุคลากรในสังกัด พร้อมรับฟังการนำเสนอแผนการขับเคลื่อนภารกิจ ระยะ 3 เดือน/ 6 เดือน/ และ 12 เดือน ซึ่งเป็นข้อสรุปจากการประชุมระดมสมองที่จัดขึ้นตามโครงการดังกล่าว

   รมว.ท่องเที่ยวหนุนไทยแลนด์ริเวียร่า   เชื่อมอีอีซี-ระเบียงศก.ใต้

          โดยรมว.พิพัฒน์ ได้กล่าวย้ำแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ว่า "แนวโน้มเศรษฐกิจในปีหน้าภาคการท่องเที่ยวน่าจะต้องเป็นเป้าหมายหลักด้านรายได้ที่จะต้องชักนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพื่อสร้างรายได้แก่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น ดังนั้น หากหน่วยงานต้องการให้สนับสนุนเรื่องใดก็ขอให้บอก ยินดีไปผลักดันทั้งคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ และคณะรัฐมนตรี แต่ขอให้ทุกหน่วยทุ่มเททำงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ต้องช่วยกันทำงานหนักขึ้นกว่าเดิม ทำงานเป็นทีม ต่อไปนี้ จะไม่มีคำว่าทีมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทีมการกีฬาแห่งประเทศไทย ทีมกรมพลศึกษา ทีมกรมท่องเที่ยว ทีมอื่นๆ จนไปถึงทีมกระทรวง ที่เป็นอิสระต่อกัน
         ทุกคนต้องมีเป้าหมายเดียวกันและรับผิดชอบร่วมกัน ผมขอให้ทุกหน่วยงานนำกลยุทธ์และแผนการผลักดันการท่องเที่ยวและกีฬา ที่จะดำเนินการใน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน ที่ได้นำเสนอมานี้ ถือว่าเป็น commitment ที่จะนำไปปฏิบัติให้ลุล่วงและได้รับประสิทธิภาพสูงสุดกับประเทศ

            อีกทั้งนายพิพัฒน์ ยังได้กล่าวถึงนโยบายที่จะเร่งรัดผลักดันให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านการกีฬา ว่า “แนวนโยบายในการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยว” จะเน้นใน 4 เรื่องหลัก ได้แก่ 1. ยกระดับความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว (Safe) 2.ส่งเสริมความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว (Clean) 3. ส่งเสริมความเป็นธรรมในการท่องเที่ยว (Fair) รณรงค์และส่งเสริมผู้ประกอบการไม่ให้เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และ 4.ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรักษ์สิ่งแวดล้อม (Sustainablity) ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน

     ส่วนนโยบายอื่นๆ รมว.พิพัฒน์ ยังจะขับเคลื่อนในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น โครงการไทยแลนด์ริเวียร่า เพื่อเชื่อมโยง EEC และระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

   รมว.ท่องเที่ยวหนุนไทยแลนด์ริเวียร่า   เชื่อมอีอีซี-ระเบียงศก.ใต้

     การเน้นตลาดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง เช่น ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย เป็นต้น การส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ ไทย-จีน, ไทย-อาเซียน , ไทย-อินเดีย การส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ทั้งทางอากาศ ทางบก ทางรางและทางน้ำ

    การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การส่งเสริมธุรกิจ Sharing Economy การพัฒนา Big Data เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา / สร้าง Application ที่เป็นของเราเอง การยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อนักบริการนักท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีธรรมาภิบาล

        ขณะที่ “แนวนโยบายในการขับเคลื่อนด้านการกีฬา” จะเน้น 7 เรื่องหลัก ได้แก่ 1. ส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ 2. ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนานักกีฬา 3. ส่งเสริมโรงเรียนกีฬา เฉพาะด้าน เช่น ฟุตบอล, กอล์ฟ และวอลเล่ย์บอล เป็นต้น 4. ส่งเสริม Sport Tourism 5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างประเทศ 6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาระดับโลกในประเทศไทย และ 7. ส่งเสริมนักกีฬาไทยสู่กีฬาระดับโลก

             นอกจากนี้รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ยังได้พบผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่กระบี่พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ในประเด็นต่างๆ อาทิ  Krabi Go Green, Sport City, ท่าเรือสำราญ, ท่องเที่ยวชุมชน (CBT), Halal Tourism, Krabi Premium, ท่องเที่ยวเขตเมือง, และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ น้ำพุร้อนสปา โดยผู้ประกอบการได้พูดคุยถึงปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งเสนอแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป

   รมว.ท่องเที่ยวหนุนไทยแลนด์ริเวียร่า   เชื่อมอีอีซี-ระเบียงศก.ใต้

           นายพิพัฒน์ ให้สัมภาษณ์ว่า “กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมร่วมมือภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.กระบี่ ที่มี Positioning ที่ชัดเจนด้านรักษาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนมาแล้วนับ 10 ปี โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมที่จะเข้าไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนในแต่ละท้องถิ่น สามารถกำหนดแนวทางและเอกลักษณ์ของตนเองให้เด่นชัด มีคุณภาพมากขึ้น สามารถกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยสานประโยชน์ร่วมกัน พร้อมทั้งรณรงค์ให้สถานประกอบการและนักท่องเที่ยวร่วมกันลดการใช้พลาสติก เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ต้องการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความหลากหลาย สามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ จะต้องมีความถูกต้องและตั้งอยู่บนมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ