svasdssvasds

นับถอยหลังเลือกตั้ง!! ‘บอร์ดเกษตรกร’ 2 วันรู้ผล

14 มิ.ย. 2562 เวลา 17:25 น. 1.5k

“ฐานเศรษฐกิจ” เกาะติดสนามเลือกตั้งบอร์ดเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูฯ บิ๊ก ผอ.เผยคึกคักหลังเว้น 3 ปี สังเวย ม.44 ทุกวงการสยบความเคลื่อนไหว วันที่ 16 มิ.ย.เชิญชวนเข้าคูหาเช็คเรียลไทม์ คาดรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการประมาณ 4 ทุ่ม เชิญชวนเข้าคูหาเลือกคนดีขับเคลื่อนนโยบายสางหนี้

นับถอยหลังเลือกตั้ง!! ‘บอร์ดเกษตรกร’ 2 วันรู้ผล

นายมนัส วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายนนี้ เหลือเวลา 2 วันจะทราบว่าใครมาเป็นผู้แทนอย่างไม่เป็นทางการ ส่วนผลที่เป็นทางการคาดว่าจะทราบในวันที่ 18 มิถุนายนนี้ ในครั้งนี่มีเกษตรกรสมาชิกสนใจมาสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรทั่วประเทศ จำนวน 81 ราย โดยมีเกษตรกรสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 5.5 ล้านคน

นับถอยหลังเลือกตั้ง!! ‘บอร์ดเกษตรกร’ 2 วันรู้ผล

ปัจจุบันทางสำนักงานได้เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร จำนวน 20 คนแบ่งเป็น 4 ภูมิภาค  คัดเลือกผู้แทนเกษตรกรเขตเลือกตั้งภาคที่ 1 (ภาคเหนือ) จำนวน 17 จังหวัด จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1.39 ล้านคน มีผู้แทนมาสมัครเกษตรกรจำนวน 26 คน แต่มีจำนวนผู้แทนเกษตรกรได้เพียง 5 คน

นับถอยหลังเลือกตั้ง!! ‘บอร์ดเกษตรกร’ 2 วันรู้ผล

ส่วนเขตเลือกตั้งภาคที่ 2 (ภาคกลาง) จำนวน 26 จังหวัด จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 9.33 แสนคน มีผู้สมัครผู้แทนเกษตรกร จำนวน 10 คน เลือกเหลือผู้แทนเกษตรกร จำนวน 4 คน  เขตเลือกตั้งภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 20 จังหวัด จำนวนผู้มีผู้สิทธิ์เลือกตั้ง 2.39 ล้านคน มีผู้สมัครผู้แทนจำนวน  32 คน คัดเลือกให้มีผู้แทนเกษตรกรจำนวน 7 คน  และเขตเลือกตั้งภูมิภาคที่ 4 (ภาคใต้) จำนวน 14 จังหวัด จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 7.99 แสนคน ซี่งมีผู้มาสมัครผู้แทนเกษตรกร จำนวน 13 คน เลือกจำนวนผู้แทนเกษตรกร 4 คน

นับถอยหลังเลือกตั้ง!! ‘บอร์ดเกษตรกร’ 2 วันรู้ผล

สอดคล้องกับนายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  กล่าวถึงบทบาทและภารกิจของผู้แทนเกษตรกร เป็นองค์ประกอบหนึ่งของคณะกรรมการกองทุนฯ ซึ่งตาม พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูฯ มาตรา 15 กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

            1.เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

            2.พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศ

            3.กำหนดนโยบายและออกระเบียบ ข้อบังคับ  และประกาศในการบริหารกิจการกองทุน

นับถอยหลังเลือกตั้ง!! ‘บอร์ดเกษตรกร’ 2 วันรู้ผล

            4.ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์

            5. ออกระเบียบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร

            6.ออกระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูฯการติดตามและประเมินผล

นับถอยหลังเลือกตั้ง!! ‘บอร์ดเกษตรกร’ 2 วันรู้ผล

นับถอยหลังเลือกตั้ง!! ‘บอร์ดเกษตรกร’ 2 วันรู้ผล

นายสมยศ กล่าวอีกว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วย 3 ส่วน  ส่วนแรก ได้แก่ กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 10 คน ที่มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ส่วนที่สอง ประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 11 คน จากภาคราชการ 5 คน  และภาคเอกชน 6 คน และส่วนที่ 3 มาจากการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ในวันที่ 16 มิ.ย.นี้ มีหน่วยเลือกตั้ง 4,922 หน่วย ปัจจุบันสำนักงานกองทุนฯจัดเลือกตั้งผู้แทนมาทั้งหมด 7 ครั้ง ตั้งแต่ปี  2543 และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรมาใช้สิทธิ์เข้าคูหาเลือกเพียง 1 เบอร์เท่านั้น

            นับถอยหลังเลือกตั้ง!! ‘บอร์ดเกษตรกร’ 2 วันรู้ผล

นับถอยหลังเลือกตั้ง!! ‘บอร์ดเกษตรกร’ 2 วันรู้ผล

นับถอยหลังเลือกตั้ง!! ‘บอร์ดเกษตรกร’ 2 วันรู้ผล

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด