ครั้งแรกของโลก! “World  Food  Safety Day” 

01 มิถุนายน 2562

“มกอช.” ร่วม188 ประเทศทั่วโลก  จัดกิจกรรม“วันความปลอดภัยอาหารโลกครั้งแรกของโลก  เพื่อกระตุ้นประเทศสมาชิกให้ความสำคัญในการปรับปรุงความปลอดภัยอาหารและต้องการยกระดับการบริโภคอาหารและมาตรฐานการครองชีพของประชากรในโลก  

ครั้งแรกของโลก! “World  Food  Safety Day” 

 นางสาวจูอะดี  พงศ์มณีรัตน์  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)  เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ(UN  General Assembly) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ได้ประกาศให้วันที่ 7 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันความปลอดภัยอาหารโลก” (World Food Safety Day) โดยปีนี้2562 นี้ถือเป็นการจัดงานครั้งแรกของโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญในการปรับปรุงความปลอดภัยอาหารและต้องการยกระดับการบริโภคอาหารและมาตรฐานการครองชีพของประชากรในโลกให้ดีขึ้น หลุดพ้นจากความยากจน ขจัดความหิวโหย และเพิ่มสมรรถนะในการผลิตและการจัดสรรผลิตผลการเกษตรของโลกให้สูงขึ้น  เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารมีความซับซ้อนมากขึ้น   การขาดความปลอดภัยอาหารอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภค การค้า และเศรษฐกิจในระดับโลกในอนาคตได้   จึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกเห็นความสำคัญของการรักษาความมั่นคงอาหารควบคู่ไปกับความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)  

ครั้งแรกของโลก! “World  Food  Safety Day” 

สำหรับ “วันความปลอดภัยอาหารโลก เป็นการผลักดันข้อเสนอโดยโครงการมาตรฐานอาหาร ภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือโคเด็กซ์ (Codex) ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 188 ประเทศ กับ 1 องค์กร (EU) และผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงานระหว่างประเทศ จำนวน 229 หน่วยงาน 

ครั้งแรกของโลก! “World  Food  Safety Day” 

ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทยในฐานะผู้ส่งอออกสินค้าเกษตรและอาหารรายใหญ่ของโลก  มีแผนจัดกิจกรรมรณรงค์ “งานวันความปลอดภัยอาหารโลก” หรือ World   Food  Safety  Day 2019  ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด “สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย เกษตรไทยยั่งยืน” ในที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กรุงเทพฯ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของทุกคนให้ตระหนักและใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่

ครั้งแรกของโลก! “World  Food  Safety Day” 

ภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การเสวนาในเรื่องการเลือกบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมสร้างการรับรู้ โดยเชิญชวนให้ผู้บริโภคมาร่วมกิจกรรมรับรู้ข้อมูล เล่นเกม   ถาม-ตอบปัญหา ถ่ายภาพ กด Like กด Share  จัดขบวนทรู้ปรณงค์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนทั่วไป  การแสดงนิทรรศการ รวมถึงการสาธิตวิธีการตรวจสอบสารพิษตกค้างด้วยชุด Test Kit