svasdssvasds

กรรมการแข่งขันฯ แนะ ทอท. ประเด็นการประมูลสิทธิ์ "ดิวตี้ฟรี" ภายในสนามบิน "ต้องคำนึงถึงหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม"

21 มี.ค. 2562 เวลา 11:44 น. 616

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) ได้ร่วมหารือกับคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ณ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ในประเด็นที่ปรากฏเป็นข่าว เรื่อง : การประมูลสิทธิ์ในการประกอบกิจการพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในสนามบินสุวรรณภูมิและการประมูลสิทธิ์ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (ดิวตี้ฟรี) ในสนามบิน 4 แห่ง ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเชียงใหม่ สนามบินภูเก็ต และสนามบินหาดใหญ่

 

กรรมการแข่งขันฯ แนะ ทอท. ประเด็นการประมูลสิทธิ์ "ดิวตี้ฟรี" ภายในสนามบิน "ต้องคำนึงถึงหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม"

 

กขค. และ ทอท. ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นในหลายประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ กขค. ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่า ควรจะต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน โดยคำนึงถึงหลักการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมากที่สุด ซึ่ง ทอท. รับจะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบต่อไป

กรรมการแข่งขันฯ แนะ ทอท. ประเด็นการประมูลสิทธิ์ "ดิวตี้ฟรี" ภายในสนามบิน "ต้องคำนึงถึงหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม"