เขย่าตลาดออนไลน์ปั้น"ปศุสัตว์"เพิ่มยอดขาย

13 มีนาคม 2562

เขย่าตลาดออนไลน์ปั้น"ปศุสัตว์"เพิ่มยอดขาย

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์เพิ่มยอดขายสินค้าปศุสัตว์ในตลาดออนไลน์ Thailand Post Mart ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 พื้นที่ปศุสัตว์เขต 8   ณ โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 พื้นที่ปศุสัตว์เขต 9 ณ องค์การบริหารส่วน-จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 และ 9 รวมจำนวน 200 ราย มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกร เครือข่ายเกษตรกร สหกรณ์ และผู้ประกอบการได้รับความรู้และทักษะ ด้านการตลาดยุคปัจจุบัน หรือ ยุค 4.0

เขย่าตลาดออนไลน์ปั้น"ปศุสัตว์"เพิ่มยอดขาย

เป็นยุคของ Social Media Marketing ได้มีการบรรยายให้ความรู้ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในยุคตลาด 4.0 ขั้นตอนการขายสินค้าบนแอพลิเคชั่น Thailand Post Mart และขนส่งผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย ภาคปฏิบัติการสมัครขายของบนแอพลิเคชั่น Thailand Post Mart  ฝึกการถ่ายภาพเพื่อประกอบการขายออนไลน์ และการฝึกบรรยายเนื้อหาของสินค้า (Story telling) 

เขย่าตลาดออนไลน์ปั้น"ปศุสัตว์"เพิ่มยอดขาย

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวต่อไปว่า โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์เพิ่มยอดขายสินค้าปศุสัตว์ในตลาดออนไลน์ Thailand Post Mart นับเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องการตลาดนำการผลิต ซึ่งเป็นแนวคิดให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรวางแผนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่แท้จริง เป็นการสร้างตลาดใหม่ที่เรียกว่าตลาดออนไลน์ สามารถให้เกษตรกรมีร้านค้าออนไลน์ของตัวเองในการนำสินค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ขึ้นขาย โดยไม่จำเป็นต้องมี หน้าร้าน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุน ก่อให้เกิดกำไรที่สูงขึ้น

เขย่าตลาดออนไลน์ปั้น"ปศุสัตว์"เพิ่มยอดขาย

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์เพิ่มยอดขายสินค้าปศุสัตว์ในตลาดออนไลน์ Thailand Post Mart” สามารถสมัครเข้าร่วม ที่สำนักงานปศุสัตว์เขตที่จะมีกำหนดการจัดในอีก 7 ครั้ง ดังนี้ วันที่ 26 มีนาคม 2562 พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จัดที่สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2976-9700 ต่อ 5209

เขย่าตลาดออนไลน์ปั้น"ปศุสัตว์"เพิ่มยอดขาย

วันที่ 28 มีนาคม 2562 พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 จัดที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0-3851-1997 วันที่ 1 เมษายน 2562 พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จัดที่สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.0-4437-1553 วันที่ 2 เมษายน 2562 พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 จัดที่ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาปศุสัตว์ประจำเขต 4 จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4326-1162

เขย่าตลาดออนไลน์ปั้น"ปศุสัตว์"เพิ่มยอดขาย

วันที่ 24 เมษายน 2562 พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จัดที่โรงแรม บีพี เชียงใหม่ ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5389-2457 และ 084-608-2503 วันที่ 26 เมษายน 2562 พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จัดที่โรงแรม เมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0-5598-3641 วันที่ 30 เมษายน 2562 พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 จัดที่โรงเรียนทวาราวดี จังหวัดนครปฐม โทร.0-3425-0982 ต่อ 14

เขย่าตลาดออนไลน์ปั้น"ปศุสัตว์"เพิ่มยอดขาย