svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"กฟผ. - กฟภ." ลงนามศึกษาโครงการสมาร์ทกริด

29 ตุลาคม 2561
"กฟผ. - กฟภ." ลงนามศึกษาโครงการสมาร์ทกริดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ระบบไฟฟ้าของจังหวัดมีความมั่นคง เชื่อถือได้

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริด ที่ จ.แม่ฮ่องสอน กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อศึกษาด้านเทคนิคของโครงการพัฒนาโครงการดังกล่าว

โดยที่ผ่านมา กฟผ. ได้ว่าจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่นำร่องพัฒนาระบบสมาร์ทกริด โดยผลการศึกษาดังกล่าวพบว่า จ.แม่ฮ่องสอน มีความเหมาะสมที่จะนำระบบสมาร์ทกริดมาช่วยสร้างเสถียรภาพในระบบผลิตและจ่ายพลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้ ปัจจุบัน จ.แม่ฮ่องสอน มีเพียงระบบส่งไฟฟ้า ขนาด 115 kV. และ 22 kV. ของ กฟภ. โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ทำหน้าที่หลักในการผลิตและส่งไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ เป็นผลให้ประชาชนในพื้นที่ประสบกับปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง


30102

กฟผ. จึงได้ประสานความร่วมมือกับ กฟภ. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและศึกษาการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนด้วยระบบสมาร์ทกริด เพื่อให้ระบบไฟฟ้าของ จ.แม่ฮ่องสอน มีความมั่นคงเชื่อถือได้ โดยจะมีการจัดตั้งคณะทำงานด้านเทคนิคฯ เพื่อร่วมกันศึกษารายละเอียด 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ศึกษาการเชื่อมต่อระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System : BESS) เข้ากับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและข้อกำหนดการเชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง (Grid Code) รวมถึงร่วมพิจารณาแนวทางการทำงานของ BESS ในสภาวะที่ระบบไฟฟ้าแยกโดดตัวอิสระจากระบบหลัก (Islanding Mode) และแนวทางการปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง


30101

2) ศึกษาเรื่องระบบควบคุมและป้องกันของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อรองรับช่วงการเปลี่ยนผ่านระหว่างการทำงานแบบการเชื่อมต่อระบบในสภาวะปกติ (Grid Connection) และ Islanding Mode 3) ศึกษาการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchanging) โดยศึกษาข้อมูลที่จำเป็นในการทำงานของระบบสมาร์ทกริด รวมถึงโพรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสาร จุดเชื่อมต่อ และการนำข้อมูลจากระบบดังกล่าวไปใช้ เพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง และ 4) ศึกษาการทดสอบและการควบคุมการทำงานของระบบสมาร์ทกริด เช่น Islanding Mode, BESS Connection รวมถึงนำเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของระบบสมาร์ทกริดให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากขึ้น


e-book-1-503x62-7